Датум на последното ажурирање

08 ноември 2021

Вкупно достигнувања кои треба да се остварат: 2

Остварени Достигнувања: 0/2

Достигнувања кои се на чекање: 0/2

Неостварени достигнувања: 1/2

Достигнувања со значителен прогрес: 1/2

Значително

Објава на донесен буџет на институцијата и завршната сметка на веб страната

  • Во насока на финансиска транспарентност Собранието започна на својата веб да го објавува Буџетот на раздел 02001

https://www.sobranie.mk/finansiska-transparentnost.nspx

Податоците кои се нудат овде се објавуваат најдоцна до 10-ти во месецот за извршување на буџетот за претходниот период (почеток на објавување 2019 година)

  • На веб страната на Собранието за прв пат се објавува Годишниот план за јавни набавки и можат да се најдат, за 2018,2019,2020 и соодветните измени.
  • На веб страната на Собранието се објавува Завршната сметка

Согласно член 29 став 2 од Законот за сметководството на буџетите и буџетските корисници завршните сметки се објавуваат на веб страница во рок од 15 дена од денот на доставување на завршните сметки до Регистарот на годишните сметки при Централниот регистар ( почеток за завршна сметка 2016 година)

https://www.sobranie.mk/finansiska-transparentnost.nspx

Огласите, тендерските документации со техничките спецификации и склучените договори за јавни набавки се објавуваат на системот ЕСЈН на Бирото за јавни набавки.

Индикатори:
Незапочнато

Донесени измени на законот за буџети

Не се започнати активности.

Индикатори:

Зголемување на финансиската транспарентност на Собранието на Република Северна Македонија

Кој јавен проблем се адресира со заложбата?

Буџетски транспарентна законодавна власт преку буџетска автономија на Собранието, објавување на собранискиот буџет и извештаите за негово извршување во лесно пребарлив и достапен формат. Детализирање на буџетот на шест цифри и објавување на планот за јавни набавки на Собранието.

Зошто оваа заложба е релевантна за вредностите на ОВП?


Напишете коментар