Датум на последното ажурирање

05 јули 2021

Вкупно достигнувања кои треба да се остварат: 2

Остварени Достигнувања: 0/2

Достигнувања кои се на чекање: 0/2

Неостварени достигнувања: 1/2

Достигнувања со значителен прогрес: 1/2

Значително

Објава на донесен буџет на институцијата и завршната сметка на веб страната

  • Во насока на финансиска транспарентност Собранието започна на својата веб да го објавува Буџетот на раздел 02001

https://www.sobranie.mk/finansiska-transparentnost.nspx

Податоците кои се нудат овде се објавуваат најдоцна до 10-ти во месецот за извршување на буџетот за претходниот период (почеток на објавување 2019 година)

  • На веб страната на Собранието за прв пат се објавува Годишниот план за јавни набавки и можат да се најдат, за 2018,2019,2020 и соодветните измени.
  • На веб страната на Собранието се објавува Завршната сметка

Согласно член 29 став 2 од Законот за сметководството на буџетите и буџетските корисници завршните сметки се објавуваат на веб страница во рок од 15 дена од денот на доставување на завршните сметки до Регистарот на годишните сметки при Централниот регистар ( почеток за завршна сметка 2016 година)

https://www.sobranie.mk/finansiska-transparentnost.nspx

Огласите, тендерските документации со техничките спецификации и склучените договори за јавни набавки се објавуваат на системот ЕСЈН на Бирото за јавни набавки.

Незапочнато

Донесени измени на законот за буџети

Не се започнати активности.

Зголемување на финансиската транспарентност на Собранието на Република Северна Македонија

Кој јавен проблем се адресира со заложбата?

Буџетски транспарентна законодавна власт преку буџетска автономија на Собранието, објавување на собранискиот буџет и извештаите за негово извршување во лесно пребарлив и достапен формат. Детализирање на буџетот на шест цифри и објавување на планот за јавни набавки на Собранието.

Зошто оваа заложба е релевантна за вредностите на ОВП?


Напишете коментар