заложба 3.6

Сеуште не е прегледано
Кој јавен проблем се адресира со заложбата?
Зошто оваа заложба е релевантна за вредностите на ОВП?

Одговорна институцијаНапишете коментар