1.2 Проактивно објавување на информациите од јавен карактер на веб-страниците на институциите

Unaccepted
Кој јавен проблем се адресира со заложбата?

Заложбата се однесува на т.н. активна транспарентност на институциите што подразбира објавување на информации на сопствена иницијатива без притоа некој да има доставено до нив барање за пристап до тие информации од јавен карактер.

Заложбата треба да им овозможи на граѓаните, фирмите и на сите други заинтересирани групи брз, лесен и континуиран пристап до основните информации за работењето на државните институции.

Иако од крајот на 2019 година, со новиот Закон за слободен пристап до информациите од јавен карактер, објавувањето на овие информации на веб-страниците на институциите е задолжително, сепак многу мал број од нив ја спроведуваат оваа обврска. Според последниот Индекс на активна транспарентност за 2021 година на ЦГК, министерствата и Владата објавуваат просечно 79 % од овие информации, додека општини само 60 %. Поединечните проценти се движат од 10 % до 100 %. Истото мерење кај јавните претпријатија покажува дека објавуваат 41 % од овие информации. Се проценува дека кај другите институции (околу 1.200) кои не се под мониторинг на граѓанскиот сектор, објавувањето е уште помало, а е од еднакво значење за животот на граѓаните.

Во меѓувреме, Владата презема неколку мерки за да го поттикне објавувањето на овие информации, но повторно само  кај владините институции, кај општините и кај јавните претпријатија чии основач е.

И Државниот завод за ревизија, во извештајот од ревизијата на успешност за Квалитетот на услугите кои ги даваат ЕЛС преку своите веб портали констатира дека „Постојниот квалитет на услугите кои ги обезбедуваат ЕЛС на веб порталите не обезбедува ефективна и брза услуга и не е овозможен ист третман, еднаков пристап и достапност за секој граѓанин.“

Главна цел на заложбата

Заложбата вклучува засилени напори од Агенцијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер за подобрување на активната транспарентност кај имателите на информации.

Пред да почнат засилените напори за активна транспарентност кај владините институции и општините, во 2016 година, просечното објавување на информации кај овие институции беше 45 %, додека пред ваквите активности кај јавните претпријатија, тие објавуваа само 28 % од информациите. Имајќи го предвид порастот на активната транспарентност кај овие институции по преземањето на конкретните мерки, се очекува подобрување и кај сите останати институции.

Со остварувањето на заложбата ќе се зголеми достапноста на информациите кои се важни за животот и работењето на луѓето, а ќе се намали притисокот за добивање информации преку барања за слободен пристап.

Соодветниот и навремен пристап до информации е предуслов за ефективно учество на граѓаните во креирањето политики и за квалитетно и навремено добивање на услугите од државните институции.

Како заложбата ќе допринесе во решавањето на јавниот проблем?

Со остварување на заложбата, институциите ќе обелоденуваат:

 • информации за регулативата и за одлуките на властите, со што се остварува правото на граѓаните да бидат информирани за своите права и обврски во општеството;
 • информации коишто им се потребни на граѓаните за да бараат одговорност од властите;
 • информации коишто им се неопходни на граѓаните за да можат да учествуваат во процесот на донесувањето одлуки и
 • информации коишто им се потребни на граѓаните за да можат да пристапуваат кон услугите што ги нудат јавните институции.

И самата институција којашто објавува информации врз проактивна основа остварува корист по неколку основи:

 • активната транспарентност ѝ помага на институцијата да биде поодговорна во трошењето на јавните пари;
 • на тој начин институцијата ги промовира принципите на добро владеење и интегритет и

институцијата е поефикасна бидејќи подобро управува со информациите со коишто располага.

Зошто оваа заложба е релевантна за вредностите на ОВП?
Дополнителни информации

За спроведување на оваа заложба не е потребен дополнителен буџет бидејќи сите предвидени активности се дел од редовното работење на институциите,  како и на Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер (АСПИЈК).

Заложбата е поврзана со Националната стратегија за спречување на корупцијата и судирот на интереси 2021-2025, Стратегијата за транспарентност на Владата на РСМ, Планот за борба против корупцијата на Владата на РСМ, препораки од Функционалната анализа на АСПИЈК.

Unaccepted


Датум на последното ажурирање

10 јуни 2021

Вкупно достигнувања кои треба да се остварат: 3

Остварени Достигнувања: 3/3

Достигнувања кои се на чекање: 0/3

Неостварени достигнувања: 0/3

Достигнувања со значителен прогрес: 0/3

Завршено

Обезбедување на слободен пристап до ревидираниот национален инвентар на стакленички гасови (серија на податоци од 1990-2019г)

На страницата www.klimatskipromeni.mk, достапни се податоците на националниот инвентар на стакленички гасови (до 2014-та година).  Во мај 2020-та се очекува во рамките на Третиот Двогодишен Извештај да се ажурират податодоците до 2016-та година и до крај на 2020-та година да бидат готови податоците до 2018-та година.

Референци
Завршено

Отворање и редовно ажурирање на податоците од анализите за ублажување на климатските промени

Сите податоци поврзани со подготовка на националните политики за климатски промени се објавени на националниот портал за отворени податоци http://www.otvorenipodatoci.gov.mk/. Истите редовно ќе се ажурираат.

Референци
Завршено

Развивање на специфично сценарио кое ќе го одразува потенцијалот за ублажување на активностите превземени од приватниот сектор

Подготвено во рамките на Третиот Двогодишен Извештај, до мај 2020-та и Ревидираниот национален утврден придонес  (Ревидираниот NDC).

Постигнување на системски промени преку подобрување на колективното знаење за климатски промени

Кој јавен проблем се адресира со заложбата?

Постои потреба од обезбедување на полесен пристап до информации добиени како резултат на постојната експертиза во државата за климатски промени, особено во академската заедница. Преку размена на знаење и податоци, потребно е да се поврзат партнерите од светот на бизнисот, академијата, јавниот и непрофитниот сектор со цел да се создаде мрежа која преку развивање на иновативни производи, услуги и системи, ќе поддржи решенија кои можат да доведат до системски промени.

1
1
Зошто оваа заложба е релевантна за вредностите на ОВП?


Датум на последното ажурирање

09 јуни 2021

Вкупно достигнувања кои треба да се остварат: 5

Остварени Достигнувања: 0/5

Достигнувања кои се на чекање: 0/5

Неостварени достигнувања: 0/5

Достигнувања со значителен прогрес: 5/5

Значително

Обуки за вработените во 14 Ромски информативни центри за обезбедување правна/параправна помош (пристап до правда)

МТСП во соработка со ФООМ ќе обезбеди континуирани обуки за параправници за вработените во РИЦ-ри кои беа планирани да се одржат во средина намај 2019 година. Со цел креирање на соодветна програма која ќе одговара на потребите на вработените во РИЦ-ри, обучувачите подготвија прашалник со кој се детектираа потребите и предизвиците во нивната досегашна работа. Обуките сеуште не се одржани поради нецелосната систематизација за вработување на лицата во РИЦ-ри, која се очекуваше да биде финализирана во првата поливина на 2020 година.  Целосната систематизација на вработените во РИЦ-ри  ќе ја обезбеди нивната институционализација и одржливост на постоечките форми за пристап до правда во заедницата.

Значително

Формирање и одржување на Центри за пристап до правда во 4 општини (Прилеп, Делчево, Шуто Оризари, Тетово) за сиромашните и маргинализирани групи на граѓани

Освен првоотворениот Центар за пристап до правда во општина Шуто Оризари,  отворен е и вториот Центар за пристап во Прилеп, каде локална ГО соработува со локалната самоуправа и МТСП.

Во тек се разговори за формирање на уште два Центри за пристап до правда во рамките на општините Тетово и Делчево кои исто така ќе обезбедуваат правна помош за сите граѓани кои се соочуваат со правен проблем. И овие центри ќе бидат менаџирани од страна на ГОи, а поддржани од општините и МТСП.

Значително

Обука за вработените во Министерството за труд и социјална политика

По неколку подготвителни координативни средби за дизајнирање на соодветна програма која ќе одговара на потребите на учесниците, во јули 2019 година се одржа семинар за Правно зајакнување.

Семинарот беше наменет за вработените во МТСП и во Центрите за социјална работа, со цел на интерактивен начин и преку споделување на примери на учесниците да им се доближи концептот на правно зајакнување како и правните услуги базирани во заедницата. Содржината на семинарот се подготвуваше заеднички со претставници на Министерството за труд и социјална политика, Министерството за правда, Правната клиника при Правен факултет – УКИМ, Скопје, преставници на ГОи и претставници на Фондацијата Отворено општество – Македонија – лица кои досега биле учесници на Курсот за правно зајакнување при Централноевропскиот универзитет, Будимпешта.

Значително

Учество во меѓусекторско креирање на политики за правно зајакнување со други засегнати министерства, институции и локални самоуправи на национално и локално ниво

Поширока меѓу-секторска соработка овозможува сеопфатен развој на рамката за правно зајакнување, па оттаму претставува и клучна улога во процесот на институционализација и одржливост на концептот за правно зајакнување и услугите обезбедени од ГОи на локално ниво.

Локалните власти во 12 општини, во согласност со Националната стратегија за интеграција на Ромите, на седница на Совет во секој општина одделно, изработија и усвоија оперативни планови за правно зајакнување како составен дел од Локалните Акциски планови за интеграција на Ромите.Вклучувањето на правното зајакнување како официјална компонента во претходноспоменатите документи претставува основа според која, општините и ГОи на локално ниво ќе го исполнат критериумот, врз основа на партнерство, за можни идни апликации на повици од МТСП согласно новата законска можност за обезбедување средства за давање социјални услуги вклучувајќи го и правното зајакнување. Имено, новиот Закон за социјална заштита предвидува обезбедување на социјални услуги од страна на општините преку обезбедување на парични средства од централниот буџет кои ќе се доделуваат по спроведена постапка по објавен јавен повик при што постапката ќе се спроведува врз основа  на локалните програми на општините.

Основањето на Центар за пристап до правда во општините Шуто Оризари и Прилеп, претставува уште една можност за меѓусекторско креирање политики врз основа на партнерство меѓу општините и локални ГОи.

МИОА, МП и МТСП се дел од Националниот Совет за Целите за одржлив развој (ЦОР), каде ЦОР 16.3 претставува еден од 5-те стратешки приоритети, па оттаму и ова е значајна соработка која претставува меѓусекторско креирање на развојни политики за правното зајакнување.

Значително

Подготвен извештај за обезбедени услуги од страна на вработените во РИЦ за секоја година одделно

Оваа активност ќе се реализира откако ќе биде извршена комплетна систематизација на вработените во РИЦ-ри, по што би биле во можност да подготват извештај за обезбедените услуги.

Унапредување на пристапот до правда за маргинализираните групи граѓани

Кој јавен проблем се адресира со заложбата?

На почетокот на 2019 година ќе бидат формирани четири Центри за пристап до правда во рамките на општините Тетово, Шуто Оризари, Делчево и Прилеп кои ќе обезбедуваат правна помош за сите граѓани кои се соочуваат со правен проблем. Овие центри ќе бидат менаџирани од страна на ГОи, а поддржани од општините и Министерството за труд и социјална политика.

Министерството за труд и социјална политика во соработка со Фондацијата Отворено општество – Македонија ќе обезбеди континуирани обуки за параправници на вработените во Ромските информативни центри.

Фондацијата Отворено општество – Македонија ќе обезбеди обука за вработените во Министерството за труд и социјална политика со цел јакнење на капацитетите на вработените за концептот за правно зајакнување и неговата поврзаност со ОВП.

Од заложбата се очекува:

– Формирани  центри за пристап до правда во 4 општини кои ќе им овозможат на граѓаните полесен пристап до правни и параправни услуги и полесно остварување и заштита на правата

– Градење на капацитетите и вештините на вработените во Ромските информативни центри преку 3 обуки за параправници

– Зголемен  пристапот и квалитетот  (scaling) на правните услуги за сиромашни и маргинализирани групи граѓани  во 14 општини. Освен со обезбедувањето на правни услуги, нивното правно зајакнување ќе биде постигнато преку активности за правно описменување и мобилизирање за преземање самостојни акции за застапување.

-Јакнење на капацитетите на вработените во Министерството за труд и социјална политика за да се обезбеди одржливост на заложбата.

– Подготвен извештај за обезбедени услуги од страна на вработените во РИЦ за секоја година одделно.

Зошто оваа заложба е релевантна за вредностите на ОВП?


Одговорна институција

Датум на последното ажурирање

09 јуни 2021

Вкупно достигнувања кои треба да се остварат: 9

Остварени Достигнувања: 0/9

Достигнувања кои се на чекање: 0/9

Неостварени достигнувања: 0/9

Достигнувања со значителен прогрес: 9/9

Значително

Усвојување на Законот за бесплатна правна помош

Законот е донесен во мај 2019 година, а започна со примена од 1ви октомври 2019 година.

Значително

Спроведување на национално истражување на правните потреби на граѓаните

Оваа активност ќе се реализира во соработка со Совет на Европа. Целта на соработката е да се избегне преклопувањето со иста активност која е веќе дел од тековен проект кој Министерството за правда го имплементира во соработка со Совет на Европа.

Во смисла на невденото во рамки на проектот  изготвен е Преглед на пристапите и модалитетите за изработка и спроведување на проценка на правните потреби во Северна Македонија кој е доставен на одобрување до Министерството за правда.

Значително

Подготовка на Национален план (стратегија) за правно зајакнување

Во  втората половина на месец декември 2019 година  се одржа воведна обука за правно зајакнување на вработените во Министерство за правда и Подрачните одделенија за обезбедување на бесплатна правна помош. Учесниците на обуката подетално  беа  запознаени со концептот на правно зајакнување како и со предизвиците од досегашната работа и примена на Законот за бесплатна правна помош. По оваа обука и останатите веќе предвидени обуки за јакнење на капацитетите на вработените, предвидени согласно проектните активности на Совет на Европа , ќе може да се започне со процесот за подготовка на Национален план (стратегија) за правно зајакнување.

Значително

Следење на спроведувањето на законот преку развиена методологија и подготовка на анализа за оценка на капацитетите на одделенијата

Се предвидува активноста да биде спроведена во периодот кој следи земајќи го предвид фактот дека е потребно да отпочне примената на истиот па да се врзи анализа и оценка на капацитетите на подрачните одделенија. Оваа активност ќе се осмисли и реализира согласно надзор и насоки од Раководителот на одделението за обезбедување на бесплатна правна помош при Министерството за правда.

Воедно, Фондацијата Отворено општество – Македонија ангажираше консултант кој разви методологија за следење на законот. Следејќи ја методологијата беа испратени барања за информации од јавен карактер до сите подрачни одделенија на Министерството за правда и беа добиени податоци за имплементација на законот во периодот октомври-декември 2019 година. Дополнително, ќе бидат доставени барања за слободен пристап до информации од јавен карактер до подрачните одделенија, Министерството за правда, основните судови, Управниот и Вишиот управен суд, а со цел прибирање на податоци за спроведување на законот во периодот јануари-декември 2020 година. Податоците ќе бидат обработени и искористени за подготовка на Извештај за спроведувањето на Законот за бесплатна рабна помош. Овој извештај се очекува да биде подготвен до мај 2021 година.

Значително

Учество во меѓусекторско креирање на политики за правно зајакнување со други засегнати министерства, институции и локални самоуправи на национално и локално ниво

За реализирање на активноста констатирано е дека е потребно да се формира тим во рамки на Министерство за правда кој ќе учествува во спроведувањето на оваа и другите активности. Тимот ќе биде составен од  претставници на Министерството за правда, кои заедно со претставници на Фондацијата Отворено општество – Македонија, други граѓански организации и релевантни институции, ќе работат во насока на заедничко  креирање на соодветни политики за пристап до правда/правно зајакнување.

При Министерството за правда ќе се формира работна група која во пратнерство со граѓанските организации, ќе изработи план за следење на имплементацијата на Целите за одржлив развој. Поконкретно, согласно анализата на прибраните податоци врз основа на утврдена листа со индикатори за следење на имплементацијата на потцел 16.3 – Владеење на правото на меѓународно и национално ниво и еднаков пристап до правда за сите, ќе работи на секој индикатор одделно.

Дополнително во 2021 година ќе биде објавена упте една анализа за имплемнтацијата на потцел 16.3. со цел да се направи споредбена оценка на имплементацијата на оваа потцел во однос на 2018 година.

Значително

Подготвен извештај за обезбедена правна помош за секоја година одделно

Активноста се спроведува континуирано и согласно законските обврски.

Значително

Спроведување на кампања за правно зајакнување на граѓаните

Дел од активноста е реализирана во рамки на кампањата за запознавање на граѓаните со концептот на правно зајакнување на граѓаните спроведена од страна на Фондацијата Отворено општество – МакедонијаВо соработка со Совет на Европа Министерството за правда започна со спроведување на кампања за запознавање на граѓаните со правото на бесплатна правна помош. Кампањата е во тек и во изминатиот период беа објавени информации во пишаните и електронските медиуми, како и во неколку телевизиски гостувања.

Значително

Организирање на сесии за правно зајакнување на граѓаните

Во соработка со подрачните одделенија на Министерството за правда, адвокати, правници и параправници, граѓанските организации кои обезбедуваат правни сервиси во задницата ќе започнат со организирање на сесии за правно зајакнување на граѓаните. Сесиите опфаќаат теми од интерес на граѓаните: работни односи, извршување, заштита на жртви од родово базирано насилство, социјална заштита и сл.

Значително

Поддршка за одржување на постоечките бази на податоци и веб страницата www.pravnozajakni.mk која содржи информации за сите облици на правна помош и еднаков пристап до правда за сите граѓани.

Предвидено е активноста да се спроведе од почетокот на 2020 година. Беа разгледани можностите за нејзино реализирање па за та цел во Министерство за правда се планира изработка на софтеврско решение за движење на предметите за бесплатна правна помош со кое ќе се опфатат и постоечките бази на податоци со кои располагаат ГО (миграција на податоци).

Во рамките на ова достигнување беше реализирана средба со претставници на Министерството за правда и вработени во IT секторот на министерството на која беше презентирана веб страницата www.pravozajakni.mk и дата базата развиена од страна на граѓанските организации. Во моментот се разгледуваат можностите за достапност на содржините од оваа веб страница,на веб страницата www.pravnapomos.mk/ која за сега содржи информации само за бесплатната правна помош

На почетокот на 2020 година склучен е договор со фирма-изведувач која треба да го  иизготви софтверското решение за движење на предмети за бесплатна правна помош. Одржан е иницијален состанок со претставници на истата по што е започнато со изведување на работатаврз основа на техничката спецификација.

Референци

Унапредување на пристапот до правда

Кој јавен проблем се адресира со заложбата?

Откако ќе стапи на сила Законот за бесплатна правна помош, Министерството за правда заедно со Фондацијата Отворено општество – Македонија ќе спроведе Национално истражување на првните потреби на граѓаните, со цел развивање на план или стратегија за правно зајакнување во согласност со претходно добиените наоди. Планот, односно стратегијата министерството ќе ја подготви во соработка со ГО и даватели на БПП, параправна помош и други модели на правни услуги. Министерството за правда во партнерство со ГОи ќе ги финансира и одржува постоечките бази на податоци и веб страницата www.pravnozajakni.mк  која содржи информации за сите облици на правна помош и еднаков пристап до правда за сите граѓани. Понатаму, во соработка со ГОи министерството ќе развие методологија за оценка на капацитетите и квалитетот на дадената бесплатна правна помош од страна на подрачните одделенија, како и методологија за следење на имплементацијата на Законот за бесплатна правна помош, како и спроведување на кампања со цел подигање на свесноста кај граѓаните за правото на бесплатна правна помош.

Зошто оваа заложба е релевантна за вредностите на ОВП?


Одговорна институција

Датум на последното ажурирање

09 јуни 2021

Вкупно достигнувања кои треба да се остварат: 3

Остварени Достигнувања: 0/3

Достигнувања кои се на чекање: 0/3

Неостварени достигнувања: 0/3

Достигнувања со значителен прогрес: 3/3

Значително

Обезбедување на слободен пристап до серии на податоци во различни сектори со кои располага Град Скопје и неговите јавни претпријатија: транспорт, енергија, води, ерозија, зеленило, климатски промени и др.

Реализацијата на оваа активност е завршена во значителен степен. Се евидентираа сериите на податоци кои можат да се отворат и кои се во надлежност на секторот за животна средина во Град Скопје, се подготвија соодветни каталози и се поставија податоците на порталот за отворени податоци. Овие серии ќе се ажурираат или надополнуваат со нови до крај за датумот наведен во заложбата 08.2020. Останатите серии на останатите сектори во рамките на градот, како и на Јавните претпријатија ќе следат до крај за датумот наведен во заложбата 08.2020.

Значително

Активно вклучување на граѓаните во креирање на најмалку две решенија/јавни услуги кои ќе ја зголемат отпорноста на Град Скопје

Реализацијата на активноста е во тек. Со поддршка на СкопјеЛаб и УНДП се работи на три решенија/услуги:

 1. Редизајн на зелени јавни површини

Целата иницијатива се занимава со идејата дека ако сакаме децата и младите, како и родителите и старите лица да имаат здрав начин на живот, мора да им обезбедиме урбани простори дизајнирани и осмислени за нивната физичка и психолошка благосостојба.

За таа цел Град Скопје во соработка со СкопјеЛаб во август 2018 година започна Дизајн предизвик: „Редизајн на зелени јавни површини во градот Скопје“. Преку ко-дизајнирање со граѓани и заинтересирани партнери, оваа иницијатива имаше за цел да изнесе концепти што ќе ги задоволат потребите на граѓаните и ќе го одразуваат нивниот животен стил.

Со помош на етнографско истражување (интервјуа и набљудување) и онлајн анкета со граѓани, кои се спроведоа во периодот Август – Септември 2018 год, Скопје Лаб разработи 7 детални концепти кои се базираат на разеленување, уредување и разубавување на просторот. Подготвените концептите, беа објавени на медиумите на градот и Скопје Лаб со цел уште еднаш да се слушне мислењето на граѓаните пред да се помине на уредување а воедно и да се обезбеди транспарентност во процесот.

За имплементација на концептите Градот Скопје обезбеди одредена сума на буџетски средства а дел поддршка се доби и од приватниот сектор.

Моментално градот е во фаза на набавка на архитектонски решнија по предложените концепти за 7те локации.

 1. Градовите од иднината

Со поддршка на УНДП, СкопјеЛаб на 21 и 22 март организираше дводневна работилница „Градовите од иднината“, фокусирана на Скопје, во рамките на која 85 претставници на повеќе од 40 институции идентификуваа поголем број предлози за решенија релевантни за оваа заложба.

Како резултат на работилницата, Градот во соработка со Скопје Лаб започна да работи на демонстрацискиот проект “Future Cities of South East Europe”.

Проектот е стратешка системска иновација и управување со процес во служба на остварување на нашите заеднички цели за урбана трансформација, и е дизајниран да биде тесно усогласен со проектите за здрави и чисти градови.

Мисијата на која се работи е инклузивна, просперитетна и нула-емисиона трансформација на 15+ соседства (делови од општини) во едни од најдобрите места за живеење, работење и посета до 2025 година во најмалку 5 градови во Југоисточна Европа т.е. трансформација на најмалку 3 делови од општини по град.

Град Скопје ги избра следните приоритети за работа:

 • Квалитетот на воздухот во нашите градови да влезе во рамки на препорачаните граници на Светската Здравствена Организација до 2023;
 • Постигнување приближно нула емисии на стакленички гасови до 2030 година преку циркуларна економија;
 • Еднаков пристап на сите членови на нашата заедница до пристојно домување, здравствена заштита, образование, мобилност, храна, вода, зелени и живи јавни места, безбедни и продуктивни можности за работа;
 • Намалување на влијанијата на топлината и поплавите врз нашите заедници од година во година.
 1. Редизајнирање на услуга за собирање на кабаст отпад на ЈП Комунална Хигиена

Препознавајќи ја потребата од значително подобрување на пристапот и начинот на управување со цврст отпад градот реши да преземе чекори кон подобрување на оваа состојба. Земајќи ја предвид комплексноста на процесот, првичниот фокус на овој предизвик е подобрување на услугата за собирање на кабаст отпад на ЈП Комунална Хигиена.

За да се дојде до соодветни и ефективни решенија Скопје Лаб ја користеше методологија на Дизајнерско размислување (Design Thinking или Human-centred design) кој го има корисникот во основата на својот процес. Со ова се овозможи иницијално да се мапираат сите тесни грла на постоечкиот процес на испорака на услугата и да се идентификуваат потребите и очекувањата на граѓаните и давателот на услугата. Пристапот подразбира ко-креирање со крајните корисници како и сите засегнати страни што ќе треба да обезбеди полесно да се дојде до поефективни решенија.

Резултати:

 • Предлог редизајн на услугата за собирање на кабаст отпад на ЈП КХ придружена со визуелизации
 • Изработена драфт ИСО процедура за управување со кабаст отпад за ЈП КХ согласно редизајнирата услуга
 • Предлог идеи за подобрување на информираноста и едуцираноста на граѓаните во поглед на кабастиот отпад придуржени со визуелизации
 • Идентификувани предлози за подобрување на законската рамка за поефектувано справување со кабаст отпад, оптимизација на ресурси и поттикнување на циркуларна економија
 • Изработен концепт за отворање на центар за преработка на мебел и други кабасти предмети за поддршка на занаетчиите
 • Изработен концепт за отворање на центар за донирање на мебел на социјално загрозени лица/семејства “Сакај Ме”

Во следниот период ќе се помине на фаза на имплементација односно финализација на предложените решенија од страна на ЈП КХ и Скопје Лаб.

Со цел еефективна имплементација се очекува Град Скопје и ЈП КХ да вложат одредени средства и ресурси.

Значително

Организирање на хакатон кој ќе им овозможи на граѓаните врз основа на отворените бази на податоци да креираат решенија за одржлив и отпорен град Скопје

Идентификувани се можни партнери за оваа активност, и во рамките на владините институции, јавни претпријатија но и приватниот сектор. Планирано е хакатонот да се одржи кон крајот на оваа година, кога ќе се отворат повеќе серии на податоци релевантни за оваа заложба.

До отпорно Скопје преку достапност до податоци

Кој јавен проблем се адресира со заложбата?

Градовите се ранливи заради големата концентрација на население и изградени објекти на еден помал простор. Но, градовите се и многу зависни од својата инфраструктура: транспортниот систем, комуникациските системи, дистрибуцијата на вода и енергија, системите за одведување на отпадните води и собирањето на отпадот. Концентрацијата на луѓе и добра во градовите и нивната зависност од овие инфраструктурни системи, ги прават градовите ранливи.

Во Градот Скопје живее 1/3 од населението во Република Северна Македонија, а напливот на население од регионот и пошироко создава многу големи дневни миграции. Ова предизвикува проблеми во опстојувањето на градот како систем, новите потреби на населението тешко се задоволуваат, а функционирањето е отежнато. Градот во своите ресурси е ограничен и вложува големи усилби за справување со бројните проблеми, што го потврди пресметаниот еколошки отисок, кој е крајно неповолен.

Имајќи предвид дека успешноста на политиките и мерките кои се креираат на локално ниво, зависи меѓу другото и од расположивоста на примарни податоци собрани на терен кои овозможуваат да се согледа фактичката состојба, во текот на изминатите години Градот Скопје поддржа подготовка на серија студии кои помогнаа да се идентификуваат главните причини и проблеми, како и можностите за акција. Како резултат на тоа, Градот Скопје располага со големи бази на податоци, кои не секогаш се користат соодветно/доволно.

Отпорно Скопје е предизвик за здружена акција, која ќе го  трасира патот со мерки и акции во следните години за градење на капацитети за урбана отпорност и подобрување на квалитетот на животот на неговите граѓани.

Зошто оваа заложба е релевантна за вредностите на ОВП?


Датум на последното ажурирање

09 јуни 2021

Вкупно достигнувања кои треба да се остварат: 3

Остварени Достигнувања: 0/3

Достигнувања кои се на чекање: 0/3

Неостварени достигнувања: 0/3

Достигнувања со значителен прогрес: 3/3

Значително

Избор на модератори, претставници од граѓанскиот сектор. Модераторите ќе бидат избрани од страна на Центрите за развој на планските региони, со поддршка на надворешен консултант, од листата на форумски модератори во ЗЕЛС.

Сите активности се завршени. Избрани се модератори од граѓанскиот сектор кои што поминале низ процесот на сертифицирање од страна на ЗЕЛС. Реализирана е обука во сите 8 Центри за развој на планските региони за спроведување на процес на консултација. Идентификувани се целните групи кои што треба да бидат поканети и да учествуваат на форумските сесии со цел да се обезбеди соодветна претставеност во секој плански регион.

Значително

Организирање на 4 форумски сесии во секој плански регион. Користејќи го форумскиот пристап форумот ќе започне со детектирање на клучните проблеми и решенија, подготовка на предлог проектите и избор на проекти кои ќе бидат предложени за финансирање, пред Советите на планските региони.

Организирани се по 4 форумски сесии во секој плански регион за  подготовка на проектни концепти.

Значително

Имплементација на избраните проекти

Одобрени за финансирање и се реализирани  8 инвестициски  и 8 иновативни проекти за 2019 година во  сите плански региони,.

Инклузивен начин на донесување на одлуки за поттикнување на локалниот и регионалниот развој

Кој јавен проблем се адресира со заложбата?

Во секој од осумте плански региони ќе се спроведе:

 • Одржани 4 форумски сесии и најмалку по една средба на работните групи помеѓу сесиите;
 • Репрезентативна претставеност на институциите и граѓаните (минимум 40 учесници) на форумските сесии;
 • Добро структурирани квалитетни дискусии, со поголем дел од времето одвоено на експертска поддршка, проектни идеи и препораки;
 • Спроведени промотивни активности во регионите;
 • Воспоставени неформални и формални партнерства помеѓу интересните групи;
 • Развиени повеќе проектни идеи;
 • Дадени препораки на институциите и истите земени во предвид;

Имплементирани одржливи проекти со видливо социо-економско влијание на заедницата.

Зошто оваа заложба е релевантна за вредностите на ОВП?


Одговорна институција

Датум на последното ажурирање

09 јуни 2021

Вкупно достигнувања кои треба да се остварат: 3

Остварени Достигнувања: 0/3

Достигнувања кои се на чекање: 0/3

Неостварени достигнувања: 0/3

Достигнувања со значителен прогрес: 3/3

Значително

Подготовка на методологија и алатки за финансирање на граѓанските организации од општинските буџети и за следење на реализацијата на средствата.

Подготвени се 5 анализи (за секоја партнерска општина поединечно) чија цел беше да дадат насоки како LOD Mетодологија (методологија за јавна, транспарентна и отчетна распределба на средства од општинските буџети во корист на граѓански организации) може да биде прилагодена, институционално прифатена и практично применета од општините во земјава.

Значително

Развивање на капацитетите на локалната администрација и на ГО во општините(Куманово, Струмица, Гостивар, Кавадарци и Ресен) за транспарентно финансирање, следење и имплементација на проекти на општината со ГО

Со цел да се зајакнат капацитетите на локалната администрација за ефикасно, транспарентно и базирано на проекти финансирање на ГО од општинските буџети, беа организирани 5 модули на кои учесниците од 5те општини се запознаа со LOD методологијата и сите чекори на проектниот циклус (Project Cycle Management) во согласност со најдобрите практики.

Во рамките на 2та јавни повика за ГО кои беа организирани во текот на 2018 година беа организирани обуки за ГО во секоја од 5те партнерски општини. Целта на обуките беше да им се подобрат знаењата и вештини потребни за подготовка на проекти во рамките на ReLOaD но и при аплицирање на други проекти.

Во 2019 година е објавен нов јавен повик и се организирани обуки за ГО во 5те партнерски општини.

Значително

Имплементација на избраните проекти

Одобрени се 22 проекти кои се во тек на имплементација и резултатите ќе бидат измерени во наредниот период.

Подобрување на јавните услуги преку институционална соработка на ЕЛС со ГО

Кој јавен проблем се адресира со заложбата?

Развивање на механизам и алатки за транспарентна распределба на средства од општинските буџети за финансирање на проекти на ГО, дизајнирање на грантови шеми, зајакнување на капацитетите на ЕЛС и на ГО за реализација и користење на средствата, мониторирање на процесот.

Зошто оваа заложба е релевантна за вредностите на ОВП?


Датум на последното ажурирање

09 јуни 2021

Вкупно достигнувања кои треба да се остварат: 7

Остварени Достигнувања: 1/7

Достигнувања кои се на чекање: 0/7

Неостварени достигнувања: 0/7

Достигнувања со значителен прогрес: 6/7

Завршено

Поставување на електронски информативни табли со податоци за финансиското работење на веб страните на општините Чаир, Велес, Охрид, Струмица, Свети Николе и Валандово

 Достигнувањето е реализирано во целост. Електронските информативни табли со податоци за финансиското работење (квартални извештаи К1, К2 и К3) се поставени на веб страницата indikatori.opstinskisoveti.mk како и на веб страните на 6-те општини (Чаир, Велес, Охрид, Струмица, Свети Николе и Валандово),  и тие редовно се ажурираат (на квартална основа).
Референци
Значително

Имплементација на дополнителна алатка (по една во 24 општини) заради внесување на иновации во управувањето.

Со цел подобрување на транспарентноста, отчетноста и граѓанското учество во работата на општинските совети, а преку набавка на соодветна IT, видео и адуио опрема, се имплементира иновативна алатка – live streaming (пренос во живо) на седниците на советот на официјалните youtube канали, facebook и веб страници во вкупно 13 општини. Во моментов, 11 општини веќе ги пренесуваат во живо седниците на советот (Велес, Свети Николе, Валандово, Струмица, Охрид, Чаир, Кавадарци,) Брвеница, Желино, Берово, Битола)

, а до средината  на 2020-та година, оваа алатка ќе биде имплементирана и во дополнителни 5 општини (Богданци, Вевчани, Крушево, Кочани и Могила)

). До 3 квартал на 2020 година се планира да бидат имплементирани иновативни алатки во уште 8 општини, со што ќе бидат опфатени сите 24 планирани. Во 7 со ИКТ технологија ќе се подобрат ВЕБ страниците на општините, а во општина Гостивар ќе биде  поставен Е-киоск заради подобрување на испораката на јавните услуги.

Значително

Поддршка на имплементацијата на проекти во вкупно 24 општини во соработка со граѓаните и ГО

Преку Форумите во заедниците што се оддржаа во Велес, Свети Николе, Валандово, Струмица, Чаир и Охрид, граѓаните од овие општини, заедно со претставниците на локалната власт, граѓанските и младинските организации, бизнис секторот, како и претставниците од образованието и социјалната заштита, ги избраа и веќе се финализирани   6 проекти по еден во секоја од општините.. Проектите, за чија реализација се предвидени 50.000 швајцарски франци за секоја од општините, имаат за цел подобрување на социјалните услуги за најранливите категории граѓани, со кои подеднакво се решаваат потребите на мажите и жените и различните етнички групи.

До ноември 2019 година беа избрани  проекти во дополнителни 9 општини (Центар, Куманово, Брвеница, Гостивар, Желино, Струга, Могила, Кочани и Кавадарци) кои ќе бидат имплементирани во третиот квартал  на 2020 година.

Значително

Поставување на електронски информативни табли со податоци за финансиското работење на веб страните на нови 18 општини

Во сите 24 општини се поставени електронските табли со податоци за финансиското работење (квартални извештаи). (Чаир, Велес, Охрид, Струмица, Свети Николе и Валандово, Центар, Куманово, Брвеница, Гостивар, Струга, Кочани, Кавадарци,  Желино, Берово, Битола, Крушево, Вевчани, Богданци, Могила, Чашка, Тетово, Зрновци и Ѓорче Петров)

Значително

Подготовка на Водич и адаптација на ВЕБ страниците на општините од Источниот плански регион за лицата со попреченост.

Достигнувањето е реализирано во целост. Подготвен е Водич за адаптација на веб страни за зголемена пристапност на лицата кој ги проширува и дополнува активностите во 11 општини во Источниот дел на Македонија, а со цел да се добие основен увид во тоа како лицата со попреченост пристапуваат до веб-страниците и како може да им се олесни навигацијата, пребарувањето и прелистувањето на истите. Водичот е наменет за стручните лица, вработени во општините кои имаат обврска за оддржување на веб страницата на општината, со цел да се овозможи соодветно упатство и препораки за адаптација на техничките и содржинските аспекти на вебстраниците на секоја од 11те општини во овој регион. Веб пристапноста се однесува на инклузивната практика на отстранување на бариери кои ја спречуваат интеракцијата со или пристапот до веб-страниците од страна на лицата со попреченост. Кога веб страните се правилно дизајнирани, развиени и уредувани, сите корисници имаат еднаков пристап до информации и функционалност.

http://inkluziva.mk/wp-content/uploads/2019/02/Vodic-za-adaptacija-na-web-strani.pdf

Обезбедена е ВЕБ пристапност  со отстранување на бариери кои ја спречуваат интеракцијата со или пристапот до веб-страниците од страна на лицата со попреченост на веб-страниците на општините во Источниот плански регион (Виница, Штип, Делчево, Берово, Зрновци, Карбинци, Кочани, Македонска Каменица, Пехчево, Пробиштип и ЧешиноОблешино)

http://inkluziva.mk/wp-content/uploads/2018/12/Izvestaj-za-pristapnost-na-web-strani-final.pdf

Значително

Обуки за пристап до информации за лица со попреченост

Спроведени се 6 обуки со вкупно 107 учесници, државни службеници. http://inkluziva.mk/2019/03/01/објавени-инфографици-од-проектот-при

Значително

Кампања за правото на еднаков пристап до информации и услуги на локално ниво за сите граѓани.

Организирани се една тркалезна маса со 35 учесници и една јавна дебата, со 32 учесници. Се мониторираат ВЕБ страниците на 11 општини.

Воспоставување на нови алатки за подобрување на финансиската транспарентност и отчетност на ЕЛС и на социјалната инклузија

Кој јавен проблем се адресира со заложбата?

Воспоставување на електронски табли во општините како многу достапен начин за информирање на членовите на советите и воопшто на граѓаните за клучните финансиски податоци од работењето на општината и јавните служби, преку автоматско преземање на кварталните извештаи за реализацијата на буџетот подготвени од страна на општинската администрација и нивна достапност за членовите на советите и за јавноста со помош на контролните табли. Податоците се објавуваат на начин кој што ќе биде разбирлив за членовите на советите кои што не се финансиски експерти, како и за граѓаните. Целта е со поголема информираност, членовите на советите да можат поодговорно да ја вршат контролната функција, како и да донесуваат одлуки врз основа на информации и во тесна соработка и во консултација со граѓаните. Имплементација на проекти кои што ќе го поттикнат инклузивниот пристап во донесувањето на одлуките. Исто така и прилагодување на ВЕБ страниците на општините на потребите на лицата со попреченост, со цел да се овозможи пристап до информации и поголема вклученост и на овие лица во процесите на донесување на одлуки.

Зошто оваа заложба е релевантна за вредностите на ОВП?


Датум на последното ажурирање

09 јуни 2021

Вкупно достигнувања кои треба да се остварат: 3

Остварени Достигнувања: 0/3

Достигнувања кои се на чекање: 3/3

Неостварени достигнувања: 0/3

Достигнувања со значителен прогрес: 0/3

Ограничено

Формирање на работна група за отворени податоци на регионално ниво

Во текот на 2021 оваа активност ќе се сроведе во раките на регионални активности во рамките на соработката со РЕСПА и ОВП

Ограничено

Анализа на македонските стандарди за мета-податоци од работната група

Не се отпочнати активности. Директно зависи од 4.2.1.

Ограничено

Изработка на предлог стандарди за мета-податоци на регионално ниво

Не се отпочнати активности. Директно зависи од 4.2.1.

Регионални иницијативи за соработка на полето на отворени податоци

Кој јавен проблем се адресира со заложбата?

Македонија веќе има развиено стандард за мета-податоци кој е имплементиран во новиот портал за отворени податоци. Овој стандард би бил појдовна точка за развој на стандарди на мета-податоци на регионално ниво.

Зошто оваа заложба е релевантна за вредностите на ОВП?


Датум на последното ажурирање

09 јуни 2021

Вкупно достигнувања кои треба да се остварат: 6

Остварени Достигнувања: 6/6

Достигнувања кои се на чекање: 0/6

Неостварени достигнувања: 0/6

Достигнувања со значителен прогрес: 0/6

Завршено

Каталогизација и објавување на каталозите со податочни сетови на порталот за отворени од минимум 10 институции

На порталот data.gov.mk се објавени 28 каталози на http://www.otvorenipodatoci.gov.mk/.  Минимумот од 10 институции е постигнат за што е известено во претходниот извештај. Се работи за континуирана активност и нема да се престане со објавувањето на каталози на податочни сетови од нови институции.

Референци
Завршено

Отварање на минимум 2 податочни сетови по институција, за институциите за кои е направена каталогизација на податочните сетови

На порталот data.gov.mk, податочни сетови, со вкупно 251 податочен сет со учество на 55 организации. Минимумот од 20 податочни сетови (по 2 од институција) е постигнат за што е известено во претходниот извештај. Се работи за континуирана активност и нема да се престане со објавувањето на на нови податочни сетови од институциите кои веќе се на порталот како и од нови институции.

Завршено

Стандардизација на структурата на истородни податочни сетови врз основа на анализа на 1-2 истородни податочни сетови од различни институции

Подготвена е стандардизација на 6 податочни сета и тоа :

1. Список на вработени  лица во институцијата

2. План за јавни набавки

3. Буџет

4. Извршување на буџет: Извештај за планирани и птрошени средства по ставки

5. Склучени договори по јавни набавки

6. Структура на вработени во институцијата

Завршено

Предлог структура за објавување на податочен сет и објавување на стандардизирани податочени сет од институциите кои се дел од анализата.

Подготвена е предлог структура за објавување на 6 податочни сета и тоа :

1.Список на вработени  лица во институцијата

2.План за јавни набавки

3.Буџет

4.Извршување на буџет: Извештај за планирани и птрошени средства по ставки

5.Склучени договори по јавни набавки

6.Структура на вработени во институцијата

Завршено

Организирање на работилници и презентации со инволвираност на органи на државната управа, невладиниот сектор, универзитетите и малите и средни компании (минимум 5 работилници)

Организирани се работилници и презентации за офицерите за отворени податоци од институциите. Се организираат и индивидуални работилници за институците кои имаат потреба од помош при отварањето на податоците со кои располагаат. Во план е организирање на работилници и презентации за невладиниот сектор, универзитетите и малите и средни компании. Министерството за информатичко општество и администрација и Фондацијата Метаморфозис, во рамките на Проектот на УСАИД за граѓанско учество, до сега има спроведено вкупно три обуки за отворени податоци од овој вид на кои присуствуваа 63 учесници од 28 државни институции https://mioa.gov.mk/?q=mk/node/3049 Се работи за континуирана активност.

Референци
Завршено

Организирање на хакатон

Подготвителни активности ибеа отпочнати но порати COVID 19 се одложени на неопределно време.

Каталогизација и отварање на податочни сетови во институциите

Кој јавен проблем се адресира со заложбата?

За да можат да се отворат податоците кај институциите како и да се приоритизира отварањето на податочните сетови, потребно е во секоја институција да се направи каталог на податочни сетови што ги поседува и кои имаат отворен карактер.

Анализа на 1-2 истородни податочни сетови од две или повеќе институции, разгледување на можностите за нивно унифицирање и доставување на предлог структура на податочниот сет во кој институциите би ги објавувале овие податоци.

Зголемување на свесноста на институциите, граѓаните, бизнис заедницата, невладиниот сектор, како и сите други чинители во процесот на отварање и реискористување на отворените податоци, како и придобивките кои граѓаните и малите и средни претпријатија можат да ги имаат од отворањето на податоците.

Поголема прегледност при приоритизацијата и отварањето на податочните сетови како и можност за анализа и компарација на истородни податочни сетови од различни институции како и поголема свесност за отворените податоци:

 • Граѓаните бараат од институциите отворање на податоците

Малите и средни претпријатија, и универзитетите креираат апликации со отворени податоци кои им користат на граѓаните.

Зошто оваа заложба е релевантна за вредностите на ОВП?