Лице за контакт

Цветанка Иванова, генерален секретар на Собранието, Сектори во службата на Собранието parl.inst@sobranie.mk

Датум на последното ажурирање

12 мај 2023

Вкупно достигнувања кои треба да се остварат: 3

Остварени Достигнувања: 0/3

Достигнувања кои се на чекање: 0/3

Неостварени достигнувања: 3/3

Достигнувања со значителен прогрес: 0/3

Незапочнато

Финансиско спроведување на заложбата

Финансиско спроведување на заложбата

Индикатори: Предвидување на средства во буџетскиот циркулар Донесен буџет за 2022 година Донесен план за јавни набавки за 2022 година со предвидената постапка
Незапочнато

Административно спроведување на заложбата

Административно спроведување на заложбата

Индикатори: Објавени постапки за јавни набавки Спроведен договор со економски оператор
Незапочнато

Учество на граѓаните и организациите на граѓанското општество во законодавниот процес

Учество на граѓаните и организациите на граѓанското општество во законодавниот процес

Индикатори: Број на поднесени иницијативи преку системите Број на иницијативи разгледани од пратениците Број и вид на граѓански организации кои учествувале во работни тела, надзорни и јавни расправи.

Платформа за предлози и иницијативи од граѓаните до законодавната власт и регистар на граѓански организации

Кој јавен проблем се адресира со заложбата?

Собранието има своја веб страна за информирање на јавноста. За директно вклучување на граѓани на следниов линк постои можност да се контактира со претседателот на Собранието. https://www.sobranie.mk/kontaktiraj-so-pretsedatelot.nspx

Дополнително, за комуницирање со пратениците граѓаните можат да го користат следниов линк од веб страната на Собранието

https://www.sobranie.mk/prashaj-go-pratenikot.nspx

Предвидувањето на оваа заложба е системски да се подобри пристапот со прием и достава до пратениците на идеите од граѓаните и НВО. Во вториот дел за регистарот на граѓански организации ќе се адресира проблемот на поканување на НВО на настаните од законодавниот процес, без политички влијанија на изборот на НВО-та, и со подеднакво информирање на сите НВО што се во системот за настан, закон и слично на кој може да учествуваат.

Главна цел на заложбата

Да се генерира системски онлајн пристап за граѓаните да доставуваат идеи до нивните претставници.

Системски пристап на НВО во законодавниот процес.

Како заложбата ќе допринесе во решавањето на јавниот проблем?

Активноста за изработка на платформа за предлози и иницијативи вклучува надградба на постоечките (претходно опишани) можности за контакт и комуникација со пратениците, промовирање на можностите за јавноста, администраторски решенија за прибирање на предлозите, доставување и водење евиденција на процеси по преЗаложбата се предлага за изработка на алатка за учество на граѓани во законодавниот процес.

За регистарот на граѓански организации, идејата е да се дефинира процес на преглед и избор на нво за учество на работните тела, јавни и надзорни расправи.

Зошто оваа заложба е релевантна за вредностите на ОВП?
Дополнителни информации

Програмирани средства во буџетот на Собранието од 2.000.000 денари за софтверска надградба

Проектирана вредност од 840.000 денари за регистар на граѓани обезбедни од донација на ПСПЛице за контакт

Цветанка Иванова, генерален секретар на Собранието, Сектори во службата на Собранието parl.inst@sobranie.mk

Датум на последното ажурирање

12 мај 2023

Вкупно достигнувања кои треба да се остварат: 3

Остварени Достигнувања: 0/3

Достигнувања кои се на чекање: 0/3

Неостварени достигнувања: 3/3

Достигнувања со значителен прогрес: 0/3

Незапочнато

Донесување на измени и дополнувања на Деловникот на Собранието во врска со можноста пратениците да ги користат дигиталните токени за електронски потписи

Донесување на измени и дополнувања на Деловникот на Собранието во врска со можноста пратениците да ги користат дигиталните токени за електронски потписи

Индикатори: Прашање на политички договор и консензус меѓу партиите
Незапочнато

Финансиско и административно спроведување на заложбата

Финансиско и административно спроведување на заложбата

Индикатори: Објавена постапка за јавна набавка
Незапочнато

Олеснување на користењето и обезбедување континуитет на употреба

Олеснување на користењето и обезбедување континуитет на употреба

Индикатори: Инсталирање и обука

Дигитална безбедност преку дигитални потписи за пратеници и собраниската служба

Кој јавен проблем се адресира со заложбата?

Прашањето за работа од далечина беше наментнато од корона пандемијата. За таков тип на работа освен потребната ИКТ опрема, за процесните дејствија согласно деловникот се појави потребата за дигитална авторизација. Ова е регулирано со Законот за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги и освен набавката на дигиталните сертификати опфаќа и софтверски прилагодувања и други барања кои произлегуваат од законот заедно со обука за целните групи.

Главна цел на заложбата

Активноста се предлага со цел да се придонесе кон дигитализација на аспекти од работата на Собранието кои барат физичко присуство за авторизација/потпишување документи. Наместо тоа со предложената активност се става можност за користење на дигитален потпис.

Како заложбата ќе допринесе во решавањето на јавниот проблем?

Заложбата се предлага за обезбедување и користење на дигитални токени за електронски потписи за пратениците и собраниската служба. Доколку не може да се учествува физички на пленарна или на седница на работно тело, процесно дејствие пратеникот да може да прави од далечина.

Зошто оваа заложба е релевантна за вредностите на ОВП?
Дополнителни информации

Активноста ќе се спроведе имајќи ги во предвид, и условено со, соодветни измени и дополнувања на Деловникот на Собранието во врска со можноста пратениците да ги користат дигиталните токени за електронски потписи.

Проектирана вредност од 1.800.000 денари со средства од донација.Лице за контакт

Цветанка Иванова, генерален секретар на Собранието parl.inst@sobranie.mk

Датум на последното ажурирање

12 мај 2023

Вкупно достигнувања кои треба да се остварат: 3

Остварени Достигнувања: 0/3

Достигнувања кои се на чекање: 0/3

Неостварени достигнувања: 3/3

Достигнувања со значителен прогрес: 0/3

Незапочнато

Предвидена постапка во планот за јавни набавки за 2021 година и обезбедени средства од донација

Предвидена постапка во планот за јавни набавки за 2021 година и обезбедени средства од донација

Индикатори: Подготовка на технички спецификации и тендерска документација Објавена постапка за јавна набавка
Незапочнато

Имплементација на софтверско решение

Имплементација на софтверско решение

Индикатори: Избран економски оператор, склучен и спроведен договор
Незапочнато

Полнење на системот со податочни сетови

Полнење на системот со податочни сетови

Индикатори: Број на креирани податочни сетови Количина на информации обработени во соодветен формат и ставени во системот

Изработка на on-Line портал за отворени податоци за полесен пристап до информации за граѓаните

Кој јавен проблем се адресира со заложбата?

Собранието препознава дека отворените податоци можат да придонесат за транспарентноста, отвореноста и учество на јавноста во работата на закондавната власт.

За таа цел Собранието ќе креира софтверска алатка за податочни сетови.

Главна цел на заложбата

Системски онлајн пристап до податочни сетови од законодавната власт, за подобар пристап и пребарување од јавноста.

Како заложбата ќе допринесе во решавањето на јавниот проблем?

Софтверската алатка ќе овозможи:

 -отворање на податочните сетови во компјутерски читливи формати;

-продуцирање податочните сетови во своето секојдневно работење и хронолошки информации

-објавување на метаподатоци за податочните сетови;

-зголемување на вклученоста на корисниците преку повторно користење на податоците (re-usage)

Зошто оваа заложба е релевантна за вредностите на ОВП?


Лице за контакт

Цветанка Иванова, генерален секретар на Собранието, Сектори во службата на Собранието parl.inst@sobranie.mk

Датум на последното ажурирање

12 мај 2023

Вкупно достигнувања кои треба да се остварат: 3

Остварени Достигнувања: 0/3

Достигнувања кои се на чекање: 0/3

Неостварени достигнувања: 3/3

Достигнувања со значителен прогрес: 0/3

Незапочнато

Финансиско и административно спроведување на заложбата

Финансиско и административно спроведување на заложбата

Индикатори: Обезбедени средства од ПСП и објавена јавна набавка
Незапочнато

Оперативно спроведување на заложбата

Оперативно спроведување на заложбата

Индикатори: Спроведување на договор за надградба на веб страната
Незапочнато

Функционална веб страна

Функционална веб страна

Индикатори: Број на отварања на веб страната Број на симнатаи информации и документи

Изработка на нова интернет страница на собранието за подобро информирање на граѓаните

Кој јавен проблем се адресира со заложбата?

Собранието има своја веб страна, која има податоци за проактивно информирање на јавноста. Од анализите правени и со технолошкиот развој Собранеито смета дека веб страната треба да се надгради да може да биде полесно пребралива, поорганизирана и да нуди повеќе информации за граќаните.

Во Програмата за парламентарна поддршка е испланирано и буџетирано изработка на нова веб страна

Главна цел на заложбата

Активноста се предлага со цел да се придонесе кон реорганизација на податоците, начинот на полнење и навремено внесување, системи на пребарување по документи.

Како заложбата ќе допринесе во решавањето на јавниот проблем?

Заложбата се предлага за изработка на нова интернетска страна на Собранието.

Зошто оваа заложба е релевантна за вредностите на ОВП?
Дополнителни информации

Проектирана вредност од 5.082.219 денари со средства обезбедни од Швајцарската конфедерацијаЛице за контакт

Цветанка Иванова, генерален секретар на Собранието, Сектори во службата на Собранието parl.inst@sobranie.mk

Датум на последното ажурирање

12 мај 2023

Вкупно достигнувања кои треба да се остварат: 2

Остварени Достигнувања: 0/2

Достигнувања кои се на чекање: 0/2

Неостварени достигнувања: 2/2

Достигнувања со значителен прогрес: 0/2

Незапочнато

Финансиско и административно спроведување на заложбата

Финансиско и административно спроведување на заложбата

Индикатори: Обезбеден буџет во 2022 година и предвидена постапка во план за јавни набавки или алтернативно опфатено како модул за надградба на постојна јавна набавка за надградба на е парламент.
Незапочнато

Обезбедување на континуитет на употреба и одржување

Обезбедување на континуитет на употреба и одржување

Индикатори: Број на предлози кои се видливи на ваков начин Број на отвара на веб страната за увид во законите

Изработка на софтверско решение за следење на законодавниот процес од јавноста

Кој јавен проблем се адресира со заложбата?

Текот на законодавната постапка може да се следи преку интернетската страна на Собранието. Пребарувањето не оди според документ (предлог закон), туку по работно тело и потребни се неколку чекори и искуство во пребарувањето за да се најдат информациите.

Главна цел на заложбата

Активноста се предлага со цел јавноста да може во реално време да следи во која фаза се предлог законите и какви се роковите во псотапката од денот на приемот се до донесувањето и потпишувањето на указот.

Како заложбата ќе допринесе во решавањето на јавниот проблем?

Со ова решение, точно ќе се гледаат фазите од законодавната постапка, приемот на предлогот, прво и второ читање, пленарните седници, времето на поднесување амандмани и расправа, се до донесување на предлог законот. Повеќе информации проактивно за јавноста и точен преглед кога мооже да се поднесуваат амандмани.

Зошто оваа заложба е релевантна за вредностите на ОВП?


Лице за контакт

Цветанка Иванова, генерален секретар на Собранието, Сектори во службата на Собранието parl.inst@sobranie.mk

Датум на последното ажурирање

12 мај 2023

Вкупно достигнувања кои треба да се остварат: 2

Остварени Достигнувања: 0/2

Достигнувања кои се на чекање: 0/2

Неостварени достигнувања: 2/2

Достигнувања со значителен прогрес: 0/2

Незапочнато

Финансиско и административно спроведување на заложбата

Финансиско и административно спроведување на заложбата

Индикатори: Обезбедни средства во буџетот и спроведена јавна набавка
Незапочнато

Обезбедување на континуитет на употреба и одржување

Обезбедување на континуитет на употреба и одржување

Индикатори: Број на корисници на системот од јавноста и број на симнати документи како и број на внесени и индексирани документи од Собранието за мандатите кои не се во системот

Отворање на Е-Архива софтверот за пребарување од јавноста

Кој јавен проблем се адресира со заложбата?

Парламентарниот институт во Собранието креираше софтверско решение за Е-архива во 2016 година. Ова решение овозможува електронски пристап на податоци од законодавната архива (се што влегува и во соодветна постапка излегло од пленарна седница). Базата ги опфаќа сите документи креирани по една точка.

Податоците се кодифицирани почнувајќи од 1986 година со над 1.2 милиони страни документи.

До сега оваа база се користеше интранет по барање на служба и пратениците.

Главна цел на заложбата

Активноста се предлага со цел базата да се направи достапна и за јавноста и граѓаните да можат да ги користат документите кои се дел од базата на Е-архива.

Како заложбата ќе допринесе во решавањето на јавниот проблем?

Ова решение овозможува електронски пристап на податоци од законодавната архива (се што влегува и во соодветна постапка излегло од пленарна седница). Базата ги опфаќа сите документи креирани по една точка.

Зошто оваа заложба е релевантна за вредностите на ОВП?


Лице за контакт

Цветанка Иванова, генерален секретар на Собранието, Сектори во службата на Собранието parl.inst@sobranie.mk

Датум на последното ажурирање

12 мај 2023

Вкупно достигнувања кои треба да се остварат: 1

Остварени Достигнувања: 0/1

Достигнувања кои се на чекање: 0/1

Неостварени достигнувања: 1/1

Достигнувања со значителен прогрес: 0/1

Незапочнато

Финансиско и административно спроведување на заложбата

Финансиско и административно спроведување на заложбата

Индикатори: Спроведена постапка за јавна набавка на камери и пропратна опрема за вршење на директен онлајн пренос на седници

НАБАВКА НА КАМЕРИ СО ПРОПРАТНА ОПРЕМА ЗА ИНТЕРНЕТ ПРЕНОС НА СЕДНИЦИ

Кој јавен проблем се адресира со заложбата?

На интернет страната на Собранието се емитува сигналот од Собранискиот ТВ канал. Салите во Собранието не се опремени со потребната опрема за вршење на интернет пренос од седниците на работните тела за јавноста да следи во реално време седници на работни тела наместо снимки на Собранискиот канал.

Главна цел на заложбата

Активноста се предлага со цел обезбедување зголемен пристап на јавноста во работата на Собранието. Освен преку собранискиот канал се обезбедува пристап и преку директен пренос на интернет.

Како заложбата ќе допринесе во решавањето на јавниот проблем?

Се зголемува пристапот на јавноста во работата на Собранието. Освен преку собранискиот канал се обезбедува пристап и преку директен пренос на интернет.

Зошто оваа заложба е релевантна за вредностите на ОВП?
Дополнителни информации

Проектирана вредност од 3.000.000 денари обезбедени од донација.Лице за контакт

Цветанка Иванова, генерален секретар на Собранието, Сектори во службата на Собранието parl.inst@sobranie.mk

Датум на последното ажурирање

12 мај 2023

Вкупно достигнувања кои треба да се остварат: 3

Остварени Достигнувања: 0/3

Достигнувања кои се на чекање: 0/3

Неостварени достигнувања: 3/3

Достигнувања со значителен прогрес: 0/3

Незапочнато

Финансиско спроведување на заложбата

Финансиско спроведување на заложбата

Индикатори: Обезбедени средства во буџетот за 2022 и спроведена јавна набавка
Незапочнато

Административно спроведување на заложбата

Административно спроведување на заложбата

Индикатори: Реализација на договорот за снимање и обработка на промотивните репортажи
Незапочнато

Зголемена видливост на канцелариите за контакт со граѓаните и повеќе информации за јавноста за нивната улога

Зголемена видливост на канцелариите за контакт со граѓаните и повеќе информации за јавноста за нивната улога

Индикатори: Број на емитувања на собраниски канал, број на прегледи на социјални мрежи и број на посети на канцелариите

ИЗРАБОТКА НА РЕПОРТАЖИ И ЗАПОЗНАВАЊЕ НА ЈАВНОСТА ЗА ПРОМОВИРАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА КАНЦЕЛАРИИТЕ ЗА КОНТАКТ СО ГРАЃАНИТЕ

Кој јавен проблем се адресира со заложбата?

Собранието тековно ствара услови за работењето на овие канцеларии заедно со единиците на локалната самоуправа и во тек е ставање во функција на софтверско решение за поврзување на сите канцеларии и следење на активностите на канцелариите. Секоја комуникација на граѓаните со пратениците е важна, и овој институционален облик на комуникација мора да има соодветна поддршка.

Главна цел на заложбата

Активноста се предлага со цел обезбедување поголема отвореност и запознавање на граѓаните со работењето на канцелариите за контакт на пратениците со граѓаните.

Како заложбата ќе допринесе во решавањето на јавниот проблем?

Поголема отвореност и запознавање на граѓаните со работењето на канцелариите за контакт на пратениците со граѓаните.

Зошто оваа заложба е релевантна за вредностите на ОВП?


Лице за контакт

Цветанка Иванова, генерален секретар на Собранието, Сектори во службата на Собранието parl.inst@sobranie.mk

Датум на последното ажурирање

12 мај 2023

Вкупно достигнувања кои треба да се остварат: 1

Остварени Достигнувања: 0/1

Достигнувања кои се на чекање: 0/1

Неостварени достигнувања: 1/1

Достигнувања со значителен прогрес: 0/1

Незапочнато

Спроведување на оепративни активности за промоција на ПОВ и заложбите на Собранието

Спроведување на оепративни активности за промоција на ПОВ и заложбите на Собранието

Индикатори: - ПОВ хибридна конференција - Работилница за ПОВ за собраниската служба - Поготовка на содржини за користење на социјални мрежи - Пренос на настани поврзани со ПОВ во живо на интернет - Настан за отворени податоци за Собранието и граѓанските организации - Анализа за трендовите со ПОВ и парламентите

СПРОВЕДУВАЊЕ НА АКТИВНОСТИ ЗА ПРОМОЦИЈА НА ПАРТНЕРСТВОТО ЗА ОТВОРЕНА ВЛАСТ

Кој јавен проблем се адресира со заложбата?

Република Северна Македонија е членка на иницијативата за Партнерството за отворена власт од 2011 година. Собранието стана дел како посебна гранка на власта во 2017 година со сопствен акциски план со заложби и активности. Со оглед на планирањето и динамиката за спроведување на заложбите и активностите од ПОВ планот 2021-2023, Собранието смета дека се потребни и соодветни активности за промовирање на механизамите во ПОВ за спроведување и за мониторинг за различни вклучени страни.

Главна цел на заложбата

Активноста се предлага со цел промовирање на механизамите во ПОВ за спроведување и за мониторинг за различни вклучени страни.

Како заложбата ќе допринесе во решавањето на јавниот проблем?

Со повеќе настани и инфорамции за јавноста и вклучените страни до подобро разбирање на процесот и поголем ефект од спроведувањето на заложбите.

Зошто оваа заложба е релевантна за вредностите на ОВП?
Дополнителни информации

Средствата се обезбедни како донација за оваа заложба.Лице за контакт

Цветанка Иванова, генерален секретар на Собранието, Сектори во службата на Собранието parl.inst@sobranie.mk

Датум на последното ажурирање

12 мај 2023

Вкупно достигнувања кои треба да се остварат: 1

Остварени Достигнувања: 0/1

Достигнувања кои се на чекање: 0/1

Неостварени достигнувања: 1/1

Достигнувања со значителен прогрес: 0/1

Незапочнато

Финансиски административно и оепративно спроведување на заложбата

Финансиски административно и оепративно спроведување на заложбата

Индикатори: Спроведена постапка за јавна набавка, склучен договор и инсталација на софтверско решение

НАБАВКА НА СОФТВЕРСКО РЕШЕНИЕ ЗА ОВОЗМОЖУВАЊЕ НА ПРЕВОД ОД ГОВОР НА ТЕКСТ

Кој јавен проблем се адресира со заложбата?

Препознавањето на говор е важно за да се примени во автоматизирањето на транскрипцијата на собраниските седници и седници на комисии, како на македонски така и на албански јазик. Дополнително има можности да се овозможи титлување на живи преноси.

Синтеза на говор може да овозможи преточување на законски текстови во аудио фајлови за инклузија на лица со оштетен вид.

Главна цел на заложбата

Активноста се предлага со цел автоматизирањето на транскрипцијата на собраниските седници и седниците на комисии.

Како заложбата ќе допринесе во решавањето на јавниот проблем?

Решението ќе овозможи  преточување на законски текстови во аудио фајлови, со што ќе ги направи материјалите подостапни за лицата со оштетен вид.

Зошто оваа заложба е релевантна за вредностите на ОВП?
Дополнителни информации

Проектирана вредност од 2.000.000 денари ќе бидат обезбедени или како донација или во буџетот на Собранието за 2022 година.