Пристап до правда

Идентификување на заложби и мерки кои ќе промовираат ефективен пристап до правда до квалитетни, ефикасни и комплементарни правни услуги базирани во заедницата за сите граѓани, особено за ранливите групи преку формални и неформални облици на правна помош и услуги, развојни политики за правно зајакнување итн., одговорност, отчетност и вклучување со особен фокус на млади, маргинализирани групи и жени.