Он-Лајн (I) Седница на Советот за ПОВ 2021-2023

Дата: 29.04.2022
За седницата се предлага следниот предлог на

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

–          Усвојување на Записникот од Конститутивната седница на  Советот, одржана на 11.03.2022

 

                       

Për seancën propozohet propozimi i mëposhtëm i:

 

R E N D I T  T Ë  D I T Ë S

 

–          Miratimi i Procesverbalit nga seanca Konstituive e Këshillit e, mbajtur më 11.03.2022.

 

 

Точки на дневен ред
Точка Наслов
1 Предлог-Деловник за работа на Советот за координација и следење на процесот на Партнерството за отворена власт 2021-2023
2 Номинација и избор на ко-претседатели на Советот
3 Информација за проектот „Поддршка на процесот за спроведување и следење на НАП за ПОВ 2021-2023“
4 Прашања и предлози
Записник
Симни

Напишете коментар