3-та Седница на Советот за ПОВ 2021-2023

Дата: 07.10.2022

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

– Усвојување на Записникот од втората седница на Советот, одржана на 07.10.2022

Точки на дневен ред
Точка Наслов
1 Информација за активностите и предизвиците во текот на имплементацијата на Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт 2021-2023 (Отворена влада, Отворен парламент и Отворено судство).
2 Информација за тековните активности од проектот „Поддршка на процесот за спроведување и следење на Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт 2021-2023“.).
3 Известување за престанување на членување во Советот за координација и следење на процесот на Партнерството за отворена власт 2021-2023 на заменик членот од Фондацијата Отворено општество – Македонија.
4 Известување за извршена замена на заменик член во Советот за координација и следење на процесот на Партнерството за отворена власт 2021-2023 од Центар за правни истражувања и анализи.
5 Работилница за градење капацитети на новите членови и заменици на членови на Советот за координација и следење на процесот на Партнерството за отворена власт 2021-2023.
6 Прашања и предлози.
Записник
Симни

Напишете коментар