КОНСУЛТАЦИИ

Во процесот на консултации ќе се одржат најмалку 5 состаноци во следните приоритетни области: Транспарентност, отчетност, проактивност и инклузивност; Спречување на корупција и промовирање на добро владеење; Испорака на јавни услуги и Пристап до правда. Целта на овие состаноци е дискусија за проблемите и заложбите од тековен НАП, идентификуваните нови проблеми, утврдување на решенија, заложби и нивна приоретизација.