ДОСТАВУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ЗАЛОЖБИ

Секоја група за консултација до Советот ги доставува своите предлог заложби, по што Советот ги разгледува и усвојува предлозите врз основа на критериуми

За првиот нацрт на НАП, усвоен од Советот, се врши е-консултација за прибирање коментари и сугестии, по што се одржува  е-настан за информирање и вклучување  на јавноста.

По завршувањето на консултациите со јавноста, Советот го разгледува финалниот план и го предлага на Владата на РСМ за усвојување. Усвоениот план се објавува и започнува процесот на  спроведување и следење.