Центар за граѓанска иницијатива – Прилеп

Скратено име: ЦГИ
Град: Прилеп
Адреса: ул. Димо Наредникот бб (зграда Ерик), Прилеп
Телефон: 048 400 480; 048 425 125
Електронска пошта : ccimk@cgkimk.org.mk
Веб сајт : http://www.cgimk.org.mk
Датум не регистрирање: април 10, 2012
Област на дејствување : човекови права и демократија, јавна администрација и ЛС, развој на граѓански сектор