Хуманитарното здружение „Мајка“

Скратено име: Мајка
Град: Куманово
Адреса: ул.Ѓорче Петров бр 33
Телефон:
Електронска пошта : lidija63@hotmail.com
Веб сајт : https://./
Датум не регистрирање: септември 1, 2021
Област на дејствување : Самостојно, независно, невладино, непартиско и непрофитно здружение во кое членовите ги остваруваат своите заеднички општествени, економски, социјални, хуманитарни, образовни и културни интереси и своите цели заради обезбедување на човековите права и слободи и создавање на еднакви можности меѓу родовите Основната визија на здружението е еднакво учество на жените, децата и младите во креирањето на општеството. Здружението работи на афирмација на личното учество за остварување на права и слободи на жени, деца и млади; промоција и примена во целост на меѓународните конвенции и универзални декларации за човекови права со посебен акцент на промоција на забраната за дискриминација особено на родова основа . Мајка е фокусирано на промовирање на принципот на родова еднаквост;признавање и унапредување на неотуѓивите човекови права; помош, подршка и заштита на жртвите на семејно насилство; борба против потиснувањето на жените од јавните сфери и пазарот на трудот; економски и социјален развој на жената; борба против патрихализацијата на општеството; придонес кон локалниот и руралниот развој; преземање на хуманитарни активности и акции; заштита и промоција на мирот во земјата и светот и поддршка на мировните движења; афирмирање и презентирање на традицијата и културата на живеење; и заштита на животната околина.