Форум на Бошњаците на Македонија

Скратено име: ФБМ
Град: с. Горно Оризари, Велес
Адреса: ул. Сараевска бр. 28, с. Горно Оризари
Телефон: 078 212 684 Елмас, 078 206 626 Сенад
Електронска пошта : forumnabosnjacite@hotmail.com
Веб сајт : http://www.google.com
Датум не регистрирање: јуни 13, 2018
Област на дејствување : заедниците и евроинтеграциските процеси