Фондација за развој на локалната заедница Штип

Скратено име: ФРЛЗ
Град: Штип
Адреса: ул. Страшо Пинџур бр. 66/1, Штип
Телефон: 032 383 116
Електронска пошта : info@frls.org.mk
Веб сајт : http://www.frlz.org.mk
Датум не регистрирање: декември 16, 2019
Област на дејствување : децентрализација, добро владеење, млади