Рурална коалиција

Скратено име: РК Куманово
Град: Куманово
Адреса: с. Режановце, Куманово
Телефон: 078 303 735
Електронска пошта : rkoalicija@gmail.com
Веб сајт : http://www.rural.mk
Датум не регистрирање: април 4, 2011
Област на дејствување : рурален развој, земјоделство, млади, јакнење на локални ГО, локален и регионален развој