НВО „КХАМ“ Делчево

Скратено име: НВО „КХАМ“ Делчево
Град: Делчево
Адреса: ул. М. Тито бр. 69, Делчево
Телефон: 033 413 695, 071 215 257
Електронска пошта : nvokhamdelcevo@gmail.com
Веб сајт : http://www.google.com
Датум не регистрирање: октомври 8, 1999
Област на дејствување : здравствени права, малцински права, образование