Младински Совет Прилеп

Скратено име: МСП
Град: Прилеп
Адреса: ул. Питу Гули бр. 1, Прилеп
Телефон: 048 523 390
Електронска пошта : contact@ycp.org.mk
Веб сајт : http://a.ycp.org.mk
Датум не регистрирање: октомври 18, 2019
Област на дејствување : млади