Македонско здружение на млади правници

Скратено име: МЗМП
Град: Скопје
Адреса: ул. Донбас бр. 14/6 1000 Скопје
Телефон: +389 02 3220 870
Електронска пошта : egeorgievska@myla.org.mk
Веб сајт : https://myla.org.mk/
Датум не регистрирање: октомври 1, 2021
Област на дејствување : правна помош, истражување и политики, правна едукација, пристап до правда, азил и миграции, бездржавјанство, антидискриминација, право на здрава животна средина, трговија со луќе, права на деца, правни професии.