Комора на извршители, банки и сл.

Скратено име: КИРМ
Град: Скопје
Адреса: Ул.“ Костурски херои” бр.66/4 Скопје
Телефон: +389 02 3225 674
Електронска пошта : kirm@kirm.mk
Веб сајт : http://kirm.mk/
Датум не регистрирање: октомври 1, 2021
Област на дејствување :