Избор Струмица

Скратено име: Избор
Град: Струмица
Адреса: Ул.“Херој Карпош“ 16, 2400 Струмица, Република Македонија
Телефон: 075/495-470
Електронска пошта : borisgudev@gmail.com
Веб сајт : http://izborstrumica.com/
Датум не регистрирање: октомври 1, 2021
Област на дејствување : Превентивни програми, програма за: намалување на штети, сексуални работници, прифат, третман и лекување, рехабилитација, ресоцијализација, реинтеграција, бесплатна правна помош.