Здружение ХОПС – Опции за здрав живот, Скопје

Скратено име: ХОПС
Град: Скопје
Адреса: Ул. Христо Смирненски бр. 48/1-6, 1000 Скопје, Северна Македонија
Телефон: 02 3 246 205
Електронска пошта : hajdis@hops.org.mk
Веб сајт : https://hops.org.mk/
Датум не регистрирање: декември 5, 2011
Област на дејствување : истражување, едукација, застапување, поддршка за луѓе кои употребуваат дроги и за нивните семејства, поддршка за сексуални работници и за нивните семејства, поддршка за деца кои употребуваат дроги, Ресоцијализација и рехабилитација, правна помош