Здружение „Симбиозис 12“ – Куманово

Скратено име: Симбиозис 12
Град: Куманово
Адреса: ул. Доне Божинов 11/1, Куманово
Телефон: /
Електронска пошта : romainfo_symbiosis@gmail.com
Веб сајт : https://www.facebook.com/Symbiosis12/
Датум не регистрирање: ноември 29, 2005
Област на дејствување : образование, здравство, домување, вработување и др.