Здружение на граѓани Асоцијација Мисла – Скопје

Скратено име: Асоцијација Мисла
Град: Скопје - Бутел
Адреса: ул. Рокомија, бр. 84А, Бутел, Скопје
Телефон: 070 697 839
Електронска пошта : association.misla@gmail.com
Веб сајт : https://www.facebook.com/asocijacijamisla
Датум не регистрирање: мај 31, 2004
Област на дејствување : здравствена и социјална заштита