Здружение Национален Ромски Центар

Скратено име: НРЦ
Град: Куманово
Адреса: ул. Доне Божинов 11/5, Куманово
Телефон: 031 427 558, 076 258 595
Електронска пошта : info@nationalromacentrum.org
Веб сајт : http://www.nationalromacentrum.org
Датум не регистрирање: септември 29, 1999
Област на дејствување : човекови права - пристап до правда, домување, образование, здравство, дискриминација, вработување