Здружение Мултикултура

Скратено име: Мултикултура - Тетово
Град: Тетово
Адреса: ул. Дервиш Цара 5/2-2, 1200 Тетово
Телефон: 044 377 775
Електронска пошта : info@multikultura.org.mk
Веб сајт : http://www.multikultura.org.mk/
Датум не регистрирање: јануари 31, 2017
Област на дејствување : младински активизам, човекови права, креирање јавни политики, социјална инклузија, транспарентност и отчетност на локално и централно ниво