Здружение за советување, лекување, реинтеграција и ресоцијализација на лица зависни од психоактивни супстанци Избор с.Баница Струмица

Скратено име: Избор Струмица
Град: Струмица
Адреса: с.Баница бр.220 Струмица
Телефон: 075 495 470
Електронска пошта : izborsr@gmail.com
Веб сајт : http://izborstrumica.com/?lang=mk
Датум не регистрирање: декември 16, 1997
Област на дејствување : советување, лекување, реинтеграција, ресоцијализација на лица зависни од психоактивни супстанци, профеесионална рехабилитација, социјално претприемништво