Здружение за правна едукација и транспарентност СТАНИЦА П.Е.Т.

Скратено име: Станица П.Е.Т.
Град: Прилеп
Адреса: ул. Прилепски бранители 24/1 – мезанин, Прилеп
Телефон:
Електронска пошта : stanicapet@gmail.com
Веб сајт : https://stanicapet.org.mk/mk/
Датум не регистрирање: ноември 1, 2000
Област на дејствување : Човекови права, пристап до правда, транспарентност и отчетност на институциите, демократија, граѓанско учество