Здружение за перспективна интеграција и развој РОМА ПЕРСПЕКТИВ-Прилеп

Скратено име: ЗПИР РОМА ПЕРСПЕКТИВНА
Град: Прилеп
Адреса: Круме Волнарски 115, Тризла 106, Прилеп
Телефон: 078 263 751; 078 358 761
Електронска пошта : romaperspective@gmail.com
Веб сајт : https://www.facebook.com/Roma-Perspective
Датум не регистрирање: ноември 20, 2006
Област на дејствување : граѓанско општество, социјална заштита и правата на граѓаните, образование