ЕХО Едукативно Хуманитарна Организација

Скратено име: ЕХО Штип
Град: Штип
Адреса: Тодор Коларов бр.26
Телефон: 070 831 143, 070 22 82 82
Електронска пошта : ed_hum_eho@yahoo.com
Веб сајт : http://www.eho-org.mk
Датум не регистрирање: ноември 12, 2000
Област на дејствување : заштита од нaсилство врз жени и девојчиња, родово-базирано насилство, родова рамноправност, пристап до правда за граѓани во социјален ризик и жртви на РБН, транспарентност на јавните набавки на локално и централно ниво