Асоцијација за здравстевна едукација и истражување

Скратено име: ХЕРА
Град: Скопје
Адреса: ул. Франклин Рузвелт 51а/26
Телефон: 078220694
Електронска пошта : hera@hera.org.mk
Веб сајт : https://hera.org.mk/
Датум не регистрирање: ноември 25, 2001
Област на дејствување : репродуктивна слобода и здравје, БПП, здравје на Роми, Социјално претпиремаштво, сексуалност и попреченост, ХИВ, сеопфатно секс.образование, ЛГБТИ, родова рамноправнсот