Академска Регионална Асоцијација, Скопје – Здружение на граѓани за обука, образование и преквалификација на човечки ресурси

Скратено име: АРА Скопје
Град: Скопје - Аеродром
Адреса: бул. Видое Смилевски Бато 73/4, Аеродром
Телефон: 070 205 908
Електронска пошта : elizabeta_ml@live.com
Веб сајт : https://./
Датум не регистрирање: август 8, 2000
Област на дејствување : Едукација, образование, обуки за градење на капацитети на човечки ресурси со акцент на јавната администрација и јавните службеници