Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените