Здружение ДИЈАЛОГ-Центар за делиберативна демократија, Прилеп