Заедница на единиците на локалната самоуправа на РСМ- ЗЕЛС