8-ма Седница на Советот за ПОВ 2024-2026

Дата: 19.12.2023

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  • Усвојување на Записникот од 7-та седница на Советот, одржана на 03.10.2023.
  • Нацрт Национален акциски план за Партнерство за отворена власт 2024-2026 година со оценка на нацрт заложбите предложени од страна на работните групи за ко-креирање на акцискиот план
  • Прашања и предлози.
Точки на дневен ред
Точка Наслов
1 Усвојување на Записникот од седмата седница на Советот, одржана на 03.10.2023 год.
Записник
Симни

Напишете коментар