5-та Седница на Советот за ПОВ 2021-2023

Дата: 17.05.2023

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

Точки на дневен ред
Точка Наслов
1 Предлог - Постапка за спроведување консултации со засегнати страни за креирање на нови приоритети и заложби во рамките на процесот „Партнерство за отворена власт” со временска рамка.
2 Предлог - Јавен повик за пријавување на учество во процесот на ко-креирање на Акциски план за Партнерство за отворена власт 2024-2025 година со Пријава.
3 Предлог- Насоки за спроведување прашалник за оценка на спроведувањето на заложбите од Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт 2021-2023 и потребата од нивно вклучување во новиот акциски план.
4 Предлог-критериуми за оценување на релевантноста и поврзаноста на заложбите од процесот на ко-креирање на акциски план за Партнерство за отворена власт со начелата на Партнерството за отворена власт.
5 Прашања и предлози.
Записник
Симни

Напишете коментар