3-та Седница на Советот

Дата: 20.07.2020

Точки на дневниот ред:

Точки на дневен ред
Точка Наслов
1 Нацрт - Записник од втората седница на Советот за координација и следење на процесот на ОВП 9.06.2020
2 Нацрт - Записник од третата седница на Советот за координација и следење на процесот на ОВП 20.07.2020
3 Предлог- Постапка за спроведување на консултации со засегнати страни за креирање на нови приоритети и заложби во рамки на процесот „Отворено владино партнерство” со временска рамка
4 3.1 Временска рамка за подготовка на НАП
5 3.2. Обрасци за пополнување-дел од постапка за ко-креирање -РГ
6 Предлог- Јавен повик за пријавување на учество во процесот на ко-креирање на Акциски план за Отворено владино партнерство 2021-2023 година со Пријава
7 Предлог-Насоки за спроведување на прашалник за оценка на имплементацијата на мерките од Националниот акциски план за Отворено владино партнерство и потребата од нивно вклучување во новиот акциски план
Записник
Симни

Напишете коментар