11-та Седница на Советот за ПОВ 2024-2026

Дата: 20.03.2024

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  • Усвојување на Записникот од 10-та седница на Советот, одржана на 22.02.2024 година.
  • Предлог Информација за резултатите на работната група за спроведување на акцискиот план за Партнерство за отворена власт 2021-2023 година со финален извештај за самооценување
Точки на дневен ред
Точка Наслов
1 Информација за резултатите на работната група за спроведување на акцискиот план за Партнерство за отворена власт 2021-2023 година со финален извештај за самооценување
Записник
Симни

Напишете коментар