Конститутивна седница на Советот

Дата: 11.03.2022

 

Почитувани,

 

Согласно барањата кои произлегуваат од иницијативата Партнерство за отворена власт односно следејќи ги Насоките за управување и учество во иницијативата  Партнерство за отворена власт, Стандардите за ко-креирање и дизајнирање на форум со повеќе засегнати страни и  Упатството за начинот на формирање и работа на Советот за координација и следење на процесот на Партнерството за отворена власт, министерот за информатичко општество и администрација донесе Решение за формирање на Совет за координација и следење на процесот на Партнерството за отворена власт 2021-2023, бр. 16-1046/1 од 04.03.2022 година.

 

Оттука,  со  цел воспоставување на функционален Совет за  координација и следење на процесот на Партнерството за отворена власт и Националниот Акциски план за Партнерството за отворена власт 2021-2023 година, Ве покануваме на Конститутивната седница на Советот, која ќе се одржи  на 11.03.2022 година (петок), со почеток во 13:00 часот, Свечена сала – Влада на Република Северна Македонија, со можност за електронско приклучување преку платформата zoom.

 

За седницата се предлага следниот предлог на

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

Свечен дел

 

Воведен збор и претставување на членовите  на Советот

–       Поздравно обраќање, г-дин Mr. Admirim Aliti,  министер за информатичко општество и администрација

–       Поздравно обраќање, г-ѓа Сандра Пернар, Висока регионална координаторка за Европа од Партнерство за отворена власт

 

Работен дел

  1. Соработка со Советот, новини и следни чекори во процесот                           на Партнерството за отворена власт, г-ѓа Гордана Гапиќ Димитровска, национален координатор за Партнерството за отворена власт
  2. Претставување на Мрежата на граѓански организации за Партнерството за отворена                      власт и соработката со Советот,

г-ѓа Ивона Сталевска, член на Управниот комитет на Мрежата               за Партнерството за отворена власт

  1.  Прашања и предлози

 

 

 

                       

Të nderuar,

 

Në përputhje me kërkesat që dalin                    nga iniciativa e Partneritetit për Qeverisje të Hapur, përkatësisht duke ndjekur Udhëzimet për menaxhimin dhe pjesëmarrjen në Iniciativën e Partneritetit për Qeverisje të Hapur, Standardet për bashkë-krijimin dhe dizajnimin e forumit me shumë palë të interesit dhe Udhëzimet për mënyrën e formimit dhe të funksionimit të Këshillit për Kordinim dhe Monitorim të procesit të Partneritetit të Qeverisë së Hapur, Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës sjell aktvendim për formimin e Këshillit për koordinimin dhe monitorimin e procesit të Partneritetit për Qeverisje të Hapur 2021-2023, nr. 16-1046/1 të datës 04.03.2022.

 

Sipas kësaj, me qëllim të  vendosjes të një Këshilli funksional për koordinimin dhe monitorimin e procesit të Partneritetit të Qeverisjes së Hapur dhe Planit Nacional Aksional për Partneritet për Qeverisje të Hapur 2021-2023, Ju ftojmë në Seancën Konstituive të Këshillit, e cila do të mbahet me datë 11 mars 2022 (e premte), me fillim nga ora 13:00, salla solemne – Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, me mundësi për lidhje elektronike përmes platformës zoom.

 

Për seancë jepet propozimi i radhës                    së

 

R E N D I T  T Ë  D I T Ë S

 

Pjesa solemne

 

Fjalë hyrëse dhe prezantimi i                anëtarëve të  Këshillit

Fjalim       përshëndetës,        z-ri            Mr. Admirim Aliti, Ministër i Ministrisë                          së Shoqërisë Informatike dhe Administratës

– Fjalim përshëndetës, nga Sandra Pernar, Koordinatore e Lartë Rajonale për Evropën,  Partneriteti për Qeverisje të Hapur

 

Pjesa e Punës

1.      Bashkëpunimi me Këshillin, risitë dhe hapat e mëtejshëm në procesin                         e Partneritetit për  Qeverisje të Hapur, znj. Gordana Gapiq Dimitrovska, Koordinatore Nacionale për Partneritet për Qeverisje të Hapur.

2.      Prezantim i Rrjetit të Organizatave të Shoqërisë Civile për Partneritet të Qeverisjes së Hapur dhe bashkëpunim me Këshillin, znj. Ivona Stalevska, anëtare e Komitetit Drejtues të Rrjetit                   për Partneritet për Qeverisje                               të  Hapur.

3.      Pyetje dhe propozime

 

 

 

 

Точки на дневен ред
Точка Наслов
1 Соработка со Советот, новини и следни чекори во процесот на Партнерството за отворена власт - г-ѓа Гордана Гапиќ Димитровска, национален координатор за Партнерството за отворена власт
2 Претставување на Мрежата на граѓански организации за Партнерството за отворена власт и соработката со Советот,
3 Прашања и предлози - г-ѓа Ивона Сталевска, член на Управниот комитет на Мрежата за Партнерството за отворена власт П
Записник
Симни

Напишете коментар