ЈАВЕН ПОВИК

Скопје, 04 август 2020

Врз основа на член 3  став (2) алинеја (5) и (6) од решението за формирање на Совет за координација и следење на процесот на Партнерство за отворена власт и Националниот Акциски план за Партнерство за отворена власт 2021-2023 година бр. 03-1550/1 од 14.04.2020, Советот за координација и следење на процесот на Партнерство за отворена власт и Националниот Акциски план за Партнерство за отворена власт 2021-2023 година, на седницата одржана на 29.07.2020 година објавува

Јавен повик

за пријавување учество во процесот на ко-креирање на Акциски план за Партнерство за отворена власт 2021-2023 година

 

Советот за координација и следење на процесот на Партнерство за отворена власт и Националниот Акциски план за Партнерство за отворена власт 2021-2023 година, на седницата одржана на 29.07.2020 година утврди Постапка за спроведување на консултации со јавноста за креирање на нови приоритети и заложби во рамките на процесот „Отворено владино партнерство”  со цел да се обезбеди навремен, непречен, инклузивен и транспарентен процес на ко-креирање на Акцискиот план за Партнерство за отворена власт 2021-2023 година.

Јавниот повик треба да овозможи консултации со јавноста и пријавување на засегнати страни за учество во процесот на консултација и креирање на Акцискиот план за Партнерство за отворена власт 2021-2023 година и вклучување во работни средби за една или повеќе приоритетни области од тековниот Акциски план 2018-2020 (Пристап до информации, Интегритет и добро управување, Фискална транспарентност, Отворени податоци, Транспарентност на локално ниво, Пристап до правда и Климатски промени), во периодот на ко-креирање на Акцискиот план за Отворено владино партнерство 2021 – 2023.

Во процесот на консултации и ко-креирање на новиот акциски план, пријавените учесници ќе можат да дадат свој придонес во идентификување и приоретизирање на клучните проблеми во горенаведените приоритетни области и предлагање на решенија за нивно надминување.

Учесниците, својот придонес можат да го дадат преку учество во работни групи за консултација, по претходно утврден начин и динамика на работа. Учесниците ќе учествуваат на сите пет состаноци Временската рамка и активностите се достапни на следниот ЛИНК и ќе имаат можност подобро да се едуцираат и информираат за Партнерство за отворена власт во земјата и светот.

Учесниците потребно е да осигураат дека ставовите и потребите на локално ниво ќе бидат соодветно презентирани и застапени.

Со цел поттикнување на консултации со засегнати страни, во услови кога физичкото присуство на состаноци за консултации е ограничено поради КОВИД-19, ќе се користат електронски платформи за консултација со засегнати страни. На таков начин ќе се овозможи двонасочна консултација и интеракција со засегнатите страни за резултатите добиени од работата на групите за консултација преку предлагање и приоретизирање на проблеми и решенија.

Пријавувањето за учество во процесот на консултација и ко-креирање на Акцискиот  план за Партнерство за отворена власт 2021-2023 година се врши по електронски пат, преку следниот ЛИНК или со доставување на пополнет ОБРАЗЕЦ на следната електронска адреса: ovp@mioa.gov.mk

Рокот за поднесување на пријавите е 31.08.2020 година.

 

Министерство за информатичко општество и администрација