Гласање – Совет за ОВП

Гласањето е затворено поради истек на датумот.

1. Усвојување на Записникот од Конститутивната седница на Советот, одржана на 11.03.2022
13 гласови · 13 одговори

Гласањето е затворено поради истек на датумот.

2. Усвојување на Предлог - Деловник за работа на Советот за координација и следење на процесот на Партнерството за отворена власт 2021-2023
13 гласови · 13 одговори

Гласањето е затворено поради истек на датумот.

3. Предлог за ко-претседател на Советот за ПОВ од редот на членовите кои ги претставуваат органите на државната власт
6 гласови · 8 одговори

Гласањето е затворено поради истек на датумот.

4. Предлог за ко-претседател на Советот за ПОВ од редот на членовите кои ги претставуваат граѓанските организации
8 гласови · 17 одговори

Гласањето е затворено поради истек на датумот.

5. Избор на ко-претседател на Советот за ПОВ од редот на членовите кои ги претставуваат органите на државната власт
12 гласови · 13 одговори

Гласањето е затворено поради истек на датумот.

6. Избор на ко-претседател на Советот за ПОВ од редот на членовите кои ги претставуваат граѓанските организации
13 гласови · 14 одговори