Гласање – Совет за ОВП

Записник од седмата седница на Советот, одржана на 28.12.2020 год
1 глас · 1 одговор

Забелешка: Предлогот е усвоен на самата седница со усно изјаснување на членовите од советот.