Гласање – Совет за ОВП

Гласање за 11-та седница

Гласањето е затворено поради истек на датумот.

1.Усвојување на Записникот од 10-та седница на Советот, одржана на 22.02.2024 година.
2. Предлог Информација за резултатите на работната група за спроведување на акцискиот план за Партнерство за отворена власт 2021-2023 година со финален извештај за самооценување
13 гласови · 26 одговори

Национален акциски план за Партнерство за отворена власт 2024-2026

Гласањето е затворено поради истек на датумот.

1. Дали се согласувате со финалниот текст на Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт 2024-2026 (ДА/НЕ)?
13 гласови · 13 одговори

Гласање за нацрт заложбите согласно Критериуми за оценување на релевантноста и поврзаноста на заложбите од процесот на ко-креирање на акциски план за Партнерство за отворена власт со начелата на партнерство за отворена власт

Гласањето е затворено поради истек на датумот.

1.1 Дали се согласувате заложбата Унапредување на транспарентноста на владините седници и средби да биде дел од Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт 2024-2026
1.2 Дали се согласувате заложбата Јавно објавување на имињата на вистинските сопственици на фирмите што имаат склучено договори за јавни набавки, за концесии (при Министерството за економија) и за воспоставување јавно приватно партнерствода биде дел од Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт 2024-2026?
1.3 Дали се согласувате заложбата Јавно објавување на склучените договори за концесии и за воспоставување јавно приватно партнерство да биде дел од Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт 2024-2026?
1.4 Дали се согласувате заложбата Учество на јавноста во креирање на активните мерки, политики и услуги за вработување да биде дел од Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт 2024-2026?
1.5 Дали се согласувате заложбата Создавање на лидери во јавната администрација кои ќе развиваат и практикуваат механизми за вклучување на граѓани при донесување на одлуки да биде дел од Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт 2024-2026?
1.6 Дали се согласувате заложбата Унапредување на квалитетот на јавните консултации на национално ниво да биде дел од Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт 2024-2026?
1.7 Дали се согласувате заложбата Редовно и континуирано објавување на годишни извештаи за еднакви можности на мажите и жените од страна на министерствата и општините да биде дел од Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт 2024-2026?
1.8 Дали се согласувате заложбата Утврдување на методологија за избор на алатки за е-консултации и партиципативно вклучување на граѓаните во процесите на донесување на одлуки во општините да биде дел од Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт 2024-2026?
1.9 Дали се согласувате заложбата Подготовка на План за справување со промените во животната средина кои имаат влијание врз здравјето на граѓаните, со учество на ГОи да биде дел од Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт 2024-2026?
1.10 Дали се согласувате заложбата Дигитализација и унапредување на системот за бесплатна правна помош да биде дел од Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт 2024-2026?
1.11 Дали се согласувате заложбата Спречување на насилството врз жените и семејното насилство да биде дел од Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт 2024-2026?
1.12 Дали се согласувате заложбата Дигитализација на процеси за финансиско известување на политичките партии да биде дел од Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт 2024-2026?
1.13 Дали се согласувате заложбата Дигитализација на податоци за унапредување на регионален развој да биде дел од Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт 2024-2026?
1.14 Дали се согласувате заложбата Зајакнато управување со животната средина на локално ниво да биде дел од Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт 2024-2026?
1.15 Дали се согласувате заложбата Ефикасно учество на јавноста во донесување одлуки во областа на водно право да биде дел од Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт 2024-2026?
1.16 Дали се согласувате заложбата Зголемена информираност на граѓаните за активностите на институциите поврзани со климатските промени преку унапредување на интерсекторската соработка помеѓу Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Министерството за животна средина и просторно планирање да биде дел од Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт 2024-2026?
1.17 Дали се согласувате заложбата Поефикасна заштита на водите и воздухот да биде дел од Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт 2024-2026?
13 гласови · 221 одговори

Критериуми за заложби за шестиот национален Акциски план за Партнерството за отворена власт 2024-2026 година

Гласањето е затворено поради истек на датумот.

Дали сте согласни со критериумите за заложби за шестиот национален Акциски план за Партнерството за отворена власт 2024-2026 година?
14 гласови · 14 одговори

Насоки за спроведување прашалник за оценка на спроведувањето на заложбите од Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт 2021-2023

Гласањето е затворено поради истек на датумот.

Дали сте согласни со Насоките за спроведување прашалник за оценка на спроведувањето на заложбите од Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт 2021-2023?
13 гласови · 13 одговори

Образец за пријава за учество во процесот на ко-креирање на Акцискиот план за Партнерство за отворена власт 2024-2026 година

Гласањето е затворено поради истек на датумот.

Дали сте согласни со Образецот за пријава за учество во процесот на ко-креирање на Акцискиот план за Партнерство за отворена власт 2024-2026 година?
13 гласови · 13 одговори

Постапка за спроведување консултации со засегнати страни за креирање на нови приоритети и заложби во рамките на процесот „ партнерство за отворена власт”

Гласањето е затворено поради истек на датумот.

Дали сте согласни со Постапката за спроведување консултации со засегнати страни за креирање на нови приоритети и заложби во рамките на процесот „Партнерство за отворена власт”?
13 гласови · 13 одговори

Временска рамка на активности за подготовка на нап за Партнерство за отворена власт 2024-2026

Гласањето е затворено поради истек на датумот.

Дали сте согласни со Временската рамка на активности за подготовка на нап за партнерство за отворена власт 2024-2026?
13 гласови · 13 одговори