Гласање – Совет за ОВП

Гласањето е затворено поради истек на датумот.

1. Записник од шестата седница на Советот, одржана на 02.11.2020 год
9 гласови · 9 одговори

Гласањето е затворено поради истек на датумот.

2. Информација за резултатите на работната група за спроведување на акцискиот план за отворено владино партнерство 2018-2020 година со финален извештај за самооценување
9 гласови · 9 одговори