Членови на советот

Член Институција Контакт
Гордана Гапиќ Димитровска Министерство за информатичко општество и администрација, Национален координатор за ПОВ gordana.dimitrovska@mioa.gov.mk
Арсим Нуредини Министерство за правда arsimnuredini@mjustice.gov.mk
Аница Васовиќ Министерство за финансии anica.vasovic@finance.gov.mk
Билјана Петкоска Министерство за животна средина и просторно планирање b.petkoska@moepp.gov.mk
Ели Чакар Министерство за локална самоуправа elicakar@gmail.com
Маја Петковска Лесес Генерален секретаријат на Владата на Република Северна Македонија maja.petkovska@gs.gov.mk
Златко Атанасов Собрание на Република Северна Македонија parlamentaren.institut@gmail.com
Лидија Таневска Јадровска Врховен суд на Република Северна Македонија lidija.tanevska@vsrm.mk
Маријана Јанческа Фондација Метаморфозис marijana@metamorphosis.org.mk
Герман Филков Центар за граѓански комуникации gfilkov@ccc.org.mk
Дарко Антиќ Здружение за еманципација, еднаквост и солидарност на жените dantik@esem.org.mk
Жарко Хаџи-Зафиров Центар за правни истражувања и анализи contact@cpia.mk
Гоце Коцевски Македонско здружение на млади правници gkocevski@myla.org.mk
Александар Цеков Центар за истражување и креирање политики aleksandar.cekov@crpm.org.mk
Лилјана Јоноски Рурална Коалиција rkoalicija@gmail.com
Марија Саздевски Вангеловски Меѓународен републикански институт msazdevski@iri.org

Заменик членови на Совет

Заменик член Институција Контакт
Марина Шаф-Радеска Министерство за информатичко општество и администрација marina.shaf@mioa.gov.mk
Никола Бабановски Министерство за правда nbabanovski@mjustice.gov.mk
Тања Тасевска Министерство за правда tasevska@mjustice.gov.mk
Едмир Камбери Министерство за финансии edmir.kamberi@finance.gov.mk
Ангелина Јовановиќ Министерство за животна средина и просторно планирање a.jovanovik@moepp.gov.mk
Елмаз Малики Министерство за локална самоуправа elmazmaliqi@hotmail.com
Јана Велковска Генерален секретаријат на Владата на Република Северна Македонија jana.velkovska@gs.gov.mk
Ардита Јашари Бислими Собрание на Република Северна Македонија a.jasaribislimi@sobranie.mk
Соња Строимановска Врховен суд на Република Северна Македонија sonja.stroimanovska@vsrm.mk
Весна Радиновска Фондација Метаморфозис vesna@metamorphosis.org.mk
Павлинка Стрезоска Центар за граѓански комуникации pmadzevska@ccc.org.mk
Стојан Мишев Здружение за еманципација, еднаквост и солидарност на жените stojanmisev@esem.org.mk
Никола Јовановски Центар за правни истражувања и анализи contact@cpia.mk
Александра Цветановска Македонско здружение на млади правници acvetanovska@myla.org.mk
Марија Ристеска Центар за истражување и креирање политики risteska@crpm.org.mk
Елизабета Мрческа Рурална Коалиција rkoalicija@gmail.com
Илина Мангова Меѓународен републикански институт imangova@iri.org