Членови на советот

Член Институција Контакт
Гордана Гапиќ Димитровска Министерство за информатичко општество и администрација, Национален координатор за ПОВ gordana.dimitrovska@mioa.gov.mk
Аркин Јахији Министерство за правда ajahiji@mjustice.gov.mk
Горан Мојановски Министерство за финансии goran.mojanoski@finance.gov.mk
Билјана Петкоска Министерство за животна средина и просторно планирање b.petkoska@moepp.gov.mk
Ели Чакар Министерство за локална самоуправа elicakar@gmail.com
Маја Петковска Лесес Генерален секретаријат на Владата на Република Северна Македонија maja.petkovska@gs.gov.mk
Златко Атанасов Собрание на Република Северна Македонија parlamentaren.institut@gmail.com
Лидија Таневска Јадровска Врховен суд на Република Северна Македонија lidija.tanevska@vsrm.mk
Ивона Сталевска Фондација Отворено општество – Македонија Ivona.stalevska@fosm.mk
Герман Филков Центар за граѓански комуникации gfilkov@ccc.org.mk
Дарко Антиќ Здружение за еманципација, еднаквост и солидарност на жените dantik@esem.org.mk
Жарко Хаџи-Зафиров Центар за правни истражувања и анализи contact@cpia.mk
Гоце Коцевски Македонско здружение на млади правници gkocevski@myla.org.mk
Александар Цеков Центар за истражување и креирање политики aleksandar.cekov@crpm.org.mk
Лилјана Јоноски Рурална Коалиција rkoalicija@gmail.com
Марија Саздевски Вангеловски Меѓународен републикански институт msazdevski@iri.org

Заменик членови на Совет

Заменик член Институција Контакт
Марина Шаф-Радеска Марина Шаф-Радеска marina.shaf@mioa.gov.mk
Никола Бабановски Никола Бабановски nbabanovski@mjustice.gov.mk
Зурија Мемедов Зурија Мемедов zurijamemedova@mjustice.gov.mk
Едмир Камбери Едмир Камбери edmir.kamberi@finance.gov.mk
Ангелина Јовановиќ Ангелина Јовановиќ a.jovanovik@moepp.gov.mk
Елмаз Малики Елмаз Малики elmazmaliqi@hotmail.com
Јана Велковска Јана Велковска jana.velkovska@gs.gov.mk
Ардита Јашари Бислими Ардита Јашари Бислими a.jasaribislimi@sobranie.mk
Соња Строимановска Соња Строимановска sonja.stroimanovska@vsrm.mk
Марија Мирчевска Марија Мирчевска marija.mirchevska@fosm.mk
Павлинка Стрезоска Павлинка Стрезоска pmadzevska@ccc.org.mk
Стојан Мишев Стојан Мишев stojanmisev@esem.org.mk
Горица Наџинска Горица Наџинска gorica.nadjinska@cpia.mk
Александра Цветановска Александра Цветановска acvetanovska@myla.org.mk
Марија Ристеска Марија Ристеска risteska@crpm.org.mk
Елизабета Мрческа Елизабета Мрческа rkoalicija@gmail.com
Илина Мангова Илина Мангова imangova@iri.org