Резултати од работни групи

1.2 Проактивно објавување на информациите од јавен карактер на веб-страниците на институциите

Тип: Заложба
НАП области : Транспарентност, отчетност, проактивност и инклузивност
July 27, 2021
Заложбата се однесува на т.н. активна транспарентност на институциите што подразбира објавување на информации на сопствена иницијатива без притоа некој да има доставено до нив барање за пристап до тие информации од јавен карактер. Заложбата треба да им овозможи на граѓаните, фирмите и на сите други заинтересирани групи брз, лесен…
0

1.1 Јавно објавување на вистинските сопственици на фирмите што склучиле договори за јавни набавки

Тип: Мерка
НАП области : Транспарентност, отчетност, проактивност и инклузивност
July 27, 2021
На 27 јануари 2021 година и во Северна Македонија се воспостави Регистар на вистински сопственици за да се зголеми транспарентноста во сопственичката структура на правните лица во земјата и да се исполнат меѓународните и стандардите на ЕУ за борба со перење пари и финансирање тероризам. Правните лица имаа рок до…
0


Следна страна