Приказ на доставени предлози

1.2 Проактивно објавување на информациите од јавен карактер на веб-страниците на институциите

Тип: Заложба
НАП области : Транспарентност, отчетност, проактивност и инклузивност
July 27, 2021
Заложбата се однесува на т.н. активна транспарентност на институциите што подразбира објавување на информации на сопствена иницијатива без притоа некој да има доставено до нив барање за пристап до тие информации од јавен карактер. Заложбата треба да им овозможи на граѓаните, фирмите и на сите други заинтересирани групи брз, лесен…
0

1.1 Јавно објавување на вистинските сопственици на фирмите што склучиле договори за јавни набавки

Тип: Мерка
НАП области : Транспарентност, отчетност, проактивност и инклузивност
July 27, 2021
На 27 јануари 2021 година и во Северна Македонија се воспостави Регистар на вистински сопственици за да се зголеми транспарентноста во сопственичката структура на правните лица во земјата и да се исполнат меѓународните и стандардите на ЕУ за борба со перење пари и финансирање тероризам. Правните лица имаа рок до…
0
June 17, 2021
Граѓанско учество во законодавниот процес. Зајакнување на надзорната функција на Собранието и остварување на законодавната функција на Собранието.
0

Целосно функционален Собраниски ТВ канал

НАП области : Подобрена ИКТ инфраструктура (Отворен парламент)
June 17, 2021
Реформа на собраниски тв канал.
0

Подобар пристап до информации

НАП области : Подобрена ИКТ инфраструктура (Отворен парламент)
June 17, 2021
Лесно пребарлива интернет страница.
0
December 4, 2020
Постои потреба од обезбедување на полесен пристап до информации добиени како резултат на постојната експертиза во државата за климатски промени, особено во академската заедница. Преку размена на знаење и податоци, потребно е да се поврзат партнерите од светот на бизнисот, академијата, јавниот и непрофитниот сектор со цел да се создаде…
1
1
0
December 4, 2020
На почетокот на 2019 година ќе бидат формирани четири Центри за пристап до правда во рамките на општините Тетово, Шуто Оризари, Делчево и Прилеп кои ќе обезбедуваат правна помош за сите граѓани кои се соочуваат со правен проблем. Овие центри ќе бидат менаџирани од страна на ГОи, а поддржани од…
0

Унапредување на пристапот до правда

Тип: Заложба
НАП области : Пристап до правда
December 4, 2020
Откако ќе стапи на сила Законот за бесплатна правна помош, Министерството за правда заедно со Фондацијата Отворено општество – Македонија ќе спроведе Национално истражување на првните потреби на граѓаните, со цел развивање на план или стратегија за правно зајакнување во согласност со претходно добиените наоди. Планот, односно стратегијата министерството ќе…
0

До отпорно Скопје преку достапност до податоци

Тип: Заложба
НАП области : Транспарентност на локално ниво
December 4, 2020
Градовите се ранливи заради големата концентрација на население и изградени објекти на еден помал простор. Но, градовите се и многу зависни од својата инфраструктура: транспортниот систем, комуникациските системи, дистрибуцијата на вода и енергија, системите за одведување на отпадните води и собирањето на отпадот. Концентрацијата на луѓе и добра во градовите…
0
December 4, 2020
Во секој од осумте плански региони ќе се спроведе: Одржани 4 форумски сесии и најмалку по една средба на работните групи помеѓу сесиите; Репрезентативна претставеност на институциите и граѓаните (минимум 40 учесници) на форумските сесии; Добро структурирани квалитетни дискусии, со поголем дел од времето одвоено на експертска поддршка, проектни идеи…
0


Следна страна