Анкети и Гласање – Тематски Работни Групи

Гласањето е затворено поради истек на датумот.

September 29, 2020 12:00 am
Дали сте за прифаќање на Предлог мерката - Достап до информации за имот на функционери?

Точка 1 од дневен ред
2. Точка 2 од дневен ред