5.1. Намалување на ефектите од климатските промени и заштита на животната средина од земјоделските активности

Unaccepted
Кој јавен проблем се адресира со заложбата?
 • Недоволно информации достапни во руралните средини;
 • Немање на доволно развиена свест за последиците од климатските промени;
 • Сеуште глобален пристап кон темата;
 • Немање на едукациjа на руралното население за препознавање на последиците од климатските промени, но и за придонесување кон предизвикувањето на истите
 • Невклученост на граѓаните во процесите на донесување на одлуки поврзани со акциите за клима итн.
 • Намалено локално производство на храна и економски приходи;
 • Загаден воздух и загрозено здравjе на населението;
 • Придонес кон негативните ефекти од климатските промени;
 • Делување сеуште на традиционален начин и непрактикување на донесените законски мерки и норми
 • Земјоделците управуваат со 50% од земјиштетово РС Македонија, користат 60 до 80% од слатката вода во државата, во нивните штали, кокошарници, трла или современо кажано фарми живеат огромен број на животни, користат илјадници тони на силни и помалку силни токсични материи во вид на пестициди, ѓубре, и останати агро-хемикалии
 • Според истражувањата за структура на земјоделските стопанства, спроведени од  Заводот за статистика во 2016 година, во индивидуалниот секторсе ангажирани само 5,2% на луѓе со било какво образование во земјоделството, а бројот на ангажирани високостручни кадри од областа на земјоделството е само 0,8%

Што се однесува пак до инфромираноста на граѓаните, од 473 испитаници од 48 општини во РСМ во истражување спроведено од страна на МЖСПП наjзастапен е ставот дека справувањето со климатските промени не е должност на поединецот туку на Владата, индустриjата и компаниите и дека граѓаните не знаат, а и немаат доволно информации како може да помогнат во справувањето со климатските промени

Главна цел на заложбата

Главната цел на заложбата е преку зголемена едукација и информираност на руралното население да се намали загадувањето на животната средина и негативните ефекти од климатските промени

Резултати:

 • Зголемена примена на Добрата земјоделска пракса како основен постулат за заштита на животната средина од земјоделски активности
 • Зголемена информираност кај 50% од носителите на семејните земјоделски стопнства за важечките правила за Добра земјоделска пракса како и за казнените основи за непримена на истите

Воспоставен систем за редовно информирање за климатските промени и негативните ефекти од истите

Како заложбата ќе допринесе во решавањето на јавниот проблем?

Погоре опишаните достигнувања ќе придонесат директно кон решавање на јавниот проблем кој што се однесува на загадувањето на животната средина и зголемувањето на ефектот од климатските промени, затоа што станува збор за повеќе од 170.000 семејни земјоделски стопанства кои што вршат земјоделски активности, а при тоа не внимавајќи на загадувањето на животната средина. Преку зајакната свест, едукација и зголемена информираност ќе се придонесе кон промена на навиките на руралното население и на таков начин кон намалување на загадувањето и заштита на животната средина.

Зошто оваа заложба е релевантна за вредностите на ОВП?
Дополнителни информации

Искористете го овој дополнителен, изборен простор за да обезбедите други корисни информации, на пример:

Ваквата заложба е во согласност и придонесува кон реализацијата на приоритетите и целите предвидени во неколку стратешки документи и тоа:

 • Национална стратегија за земјоделство и рурален развој 2021-2027 каде што една од стратешките цели е насочена токму кон намалувањето на ефектите од климатските промени во земјоделското производство;
 • Целите за одржлив развој на ОН особено со цел 13 која што е директно насочена кон преземање на мерки за климата;

Националниот акциски план за клима, комуникациска стратегија за климатски промени на МЖСПП итн.

Unaccepted


Напишете коментар