Last update on

08 November 2021

Total achievements to be successful: 2

Achieved Achievements: 0/2

Achievements on hold: 0/2

Unrealized achievements: 1/2

In progress achievements: 1/2

Значително

Објава на донесен буџет на институцијата и завршната сметка на веб страната

  • Во насока на финансиска транспарентност Собранието започна на својата веб да го објавува Буџетот на раздел 02001

https://www.sobranie.mk/finansiska-transparentnost.nspx

Податоците кои се нудат овде се објавуваат најдоцна до 10-ти во месецот за извршување на буџетот за претходниот период (почеток на објавување 2019 година)

  • На веб страната на Собранието за прв пат се објавува Годишниот план за јавни набавки и можат да се најдат, за 2018,2019,2020 и соодветните измени.
  • На веб страната на Собранието се објавува Завршната сметка

Согласно член 29 став 2 од Законот за сметководството на буџетите и буџетските корисници завршните сметки се објавуваат на веб страница во рок од 15 дена од денот на доставување на завршните сметки до Регистарот на годишните сметки при Централниот регистар ( почеток за завршна сметка 2016 година)

https://www.sobranie.mk/finansiska-transparentnost.nspx

Огласите, тендерските документации со техничките спецификации и склучените договори за јавни набавки се објавуваат на системот ЕСЈН на Бирото за јавни набавки.

Proposal goal indicators:
Незапочнато

Донесени измени на законот за буџети

Не се започнати активности.

Proposal goal indicators:

Зголемување на финансиската транспарентност на Собранието на Република Северна Македонија

What public problem is addressed by the commitment?

Буџетски транспарентна законодавна власт преку буџетска автономија на Собранието, објавување на собранискиот буџет и извештаите за негово извршување во лесно пребарлив и достапен формат. Детализирање на буџетот на шест цифри и објавување на планот за јавни набавки на Собранието.

Why is this commitment relevant to OGP values?


Leave a Reply